02.04.2021.

Započeli radovi na izgradnji biciklističke staze Samobor - Sveta Nedelja

Na dva kotača kroz Samoborsko polje

Započeli radovi na izgradnji biciklističke staze Samobor - Sveta Nedelja

Ovog tjedna započeli su radovi na izgradnji biciklističke staze koja će povezati Samobor i Svetu Nedelju.

Za taj projekt, ukupno vrijedan 2.717.790 kuna, Gradu Samoboru odobrena su sredstva iz europskih fondova u iznosu od 85%. Preostali iznos osiguran je Proračunom Grada Samobora.

Projekt je prijavljen na Javni poziv Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb u siječnju prošle godine, a u srpnju prošle godine stigla je Odluka o financiranju projekta iz EU fonda.

Natječaj za javnu nabavu za izvođenje radova raspisan je u siječnju ove godine, a po dovršetku postupka ugovor o izvođenju radova potpisan je s trgovačkim društvom Hvar d.o.o. 17. ožujka. Ugovoreni rok izvođenja radova je 6 mjeseci. Sama provedba projekta započela je 1. listopada, a trajat će do 1. siječnja 2022. godine.

Projektom je planirana izgradnja biciklističko - pješačke staze na lokaciji od Katančićeve ulice u Samoboru do administrativne granice prema Svetoj Nedelji. Radovi obuhvaćaju izgradnju i opremanje biciklističke staze duge 2,2 kilometra na dionici postojećeg poljskog puta, uključujući i izgradnju mosta u svrhu poboljšanja sigurnosti.

Dio je to većeg projekta Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, a ovim projektom Grad Samobor će ostvariti pretpostavke za povezivanje prvenstveno sa susjednom Svetom Nedeljom te za daljnje povezivanje s planiranim biciklističkim magistralnim pravcem kroz Zagreb i Zagrebačku županiju, što je definirano projektom "Greenway" u Strategiji Urbane aglomeracije grada Zagreba.

P.A.

 
02.04.2021.

Održana 40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Održana 40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Održana 40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U četvrtak, 1. travnja, održana je 40. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, ujedno i posljednja u ovom sazivu. Prisustvovalo joj je 16 od 17 vijećnika, koji su imali mogućnost sudjelovati u raspravi prema točkama Dnevnog reda i postavljati pitanja na Aktualnom satu), a potom je uslijedilo glasanje putem e-maila.

Dnevni red sadržavao je 18 točaka. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokanu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirela Grgić, istaknuvši kako se sukladno Odluci o izborima članova Vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje predlaže da se za dan izbora odredi nedjelja, 16. svibnja 2021. godine, dan kada će se provesti i lokalni izbori. Broj članova vijeća mjesnih odbora za koje se raspisuju izbori sukladan je broju birača upisanih u izvatke iz popisa birača temeljem kojih su provedeni posljednji izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Prijedlog navedene odluke jednoglasno je prihvaćen. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje također je obrazložila pročelnica Mirela Grgić, istaknuvši kako su izmjene predložene sukladno Zapisniku o provedenom neposrednom inspekcijskom nazoru od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, kojim je tražena izmjena članka 14. i 15. na način da isti budu usklađeni sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prijedlog navedene odluke prihvaćen je većinom glasova. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica također je obrazložila pročelnica Grgić, istaknuvši kako je potrebno, a sukladno ranije spomenutom Zapisniku o provedenom neposrednom inspekcijskom nazoru od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, izmijeniti odluku na način da nadležni upravni odjel donosi rješenje, a ne lokacijsko odobrenje. Navedeno se također odnosi i na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o lokacijama na kojima se mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga. Prijedlozi su prihvaćeni većinom glasova.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja uvodno je obrazložila pročelnica Mirela Grgić, a prihvaćen je većinom glasova, čime je Robert Maračić, magistar prava, imenovan za ravnatelja Javne ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja. Mandat imenovanog počinje 1. svibnja 2021. godine.

Prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Svete Nedelje (zk.č.br. 965 i zk.č.br. 966, k.o. Kerestinec) koji je jednoglasno prihvaćen, prihvaćena je ponuda društva Rimac Automobili d.o.o., Ljubljanska 7, 10 431 Sveta Nedjelja kao najpovoljnija ponuda za osnivanje prava građenja. Pregledom i ocjenom ponude povjerenstvo je utvrdilo kako pristigla ponuda Rimac Automobila d.o.o. sadrži svu potrebnu dokumentaciju, nudi godišnju naknadu za pravo građenja u visini iznosa od 0,10 kn/m2, ulaganja u visini iznosa od 1,54 milijarde kuna, porast broja zaposlenih od ukupno 729, od čega 547 visokoobrazovanih radnika. Izabrani ponuditelj Rimac Automobili će u roku od 30 dana sklopiti Ugovor o osnivanju prava građenja s Gradom Sveta Nedelja.

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa IV. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila pročelnica Mirela Grgić. Prijedlozi odluka prihvaćeni su većinom glasova.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i donošenje zaključka vijećnici su prihvatili većinom glasova.

Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu na području Grada Svete Nedelje te donošenje zaključka podnijeli su predstavnici poduzeća Eko Flor Plus d.o.o. Zdenko Komorčec i Maja Novački. koje je nakon kraće rasprave prihvaćeno većinom glasova.

Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2020. godinu i donošenje zaključka i Izvješće o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada za 2020. godinu, koje je uvodno obrazložila Martina Fabijan, viša savjetnica za gospodarstvo i projekte.

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada prihvaćen je većinom glasova, nakon uvodnog obrazloženja Renate Rožek, više savjetnice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2020. godinu, Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu obrazložila je zamjenica gradonačelnika i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje Marija Hršak. Navedene toče prihvaćene su većinom glasova.

Po završetku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Matej Vrdoljak zahvalio je svim vijećnicima na suradnji u ovom sazivu te onima koji planiraju kandidature zaželio sreću na predstojećim izborima. Zahvali se pridružio i potpredsjednik Gradskog vijeća Gabrijel Deak, kao i svi ostali članovi vijeća.

Gradonačelnik Dario Zurovec zbog smrtnog slučaja nije nazočio posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu, no nakratko se uključio i svima je uputio ispriku, ali i zahvalu. - Kako nam je ovo posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu, želio bih vam svima zahvaliti na angažmanu i aktivnostima pri pridonošenju odluka vezanih za naš grad i bolji život naših građana. Posebno bih zahvalio onim vijećnicama i vijećnicima kojima je ovo posljednji mandat. Nadam se kako ćete pridonositi kvaliteti života, a i političkoj sceni u Svetoj Nedelji i dalje, u angažmanu koji će vam najbolje odgovarati. Sretan Uskrs vama i vašim bližnjima te svima želim puno sreće na predstojećim izborima - istaknuo je gradonačelnik Zurovec.

A.B.B.

 

Započeli radovi na izgradnji biciklističke staze Samobor - Sveta Nedelja

Održana 40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002