17.11.2015.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Bez prihoda od korištenja voda

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Prihodi i rashodi svetonedeljskog proračuna su i dalje balansirani, no trećom ovogodišnjom izmjenom i dopunom, Proračun Grada Svete Nedelje za 2015. godinu smanjen je, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. studenoga, s 91,1 na 89,4 milijuna kuna.

U rebalansu je najveće smanjenje na stavci pomoći od izvanproračunskih korisnika, budući da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova energetske učinkovitosti na izgradnji trodjelne sportske dvorane pored Područne škole OŠ Sveta Nedelja u Rakitju doznačio 1,4 milijuna kuna manje od prvotno planiranog iznosa. Za više od 200.000 kuna smanjeni su i prihodi od imovine, budući da je ukinuto plaćanje naknade za koncesiju na javnom vodnom dobru. Naime, Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva ukinuta je potreba ishođenja koncesije i obaveza plaćanja iznosa od 10% na naknadu za korištenje voda korisnicima vodopravne dozvole za potrebe javne vodoopskrbe. Sada je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. oslobođena tog plaćanja, a ne zna se hoće li to utjecati i na eventualno smanjenje cijene vode. Zna se tek da će Grad Sveta Nedelja od sljedeće godine imati manje 1,9 milijuna kuna u svom proračunu.

Najveće izmjene na rashodovnoj strani planirane su u programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture pa će ta stavka biti smanjena s planiranih 14,5 na 11,2 milijuna kuna (na projektima gradnje i dodatnih ulaganja na cestama), dok je u programu javnih potreba u kulturi predviđeno povećanje sredstava za provođenje postupka javnog nadmetanja za projekt dodatnog ulaganja – rekonstrukcije objekta tzv. Mitnice u Svetoj Nedelji i stavljanje objekta u funkciju, sa 4,7 na 6 milijuna kuna. Cilj ovog projekta je da se do kraja 2015. sklopi ugovor o izvođenju radova s gospodarskim subjektom koji će biti odabran po kriteriju najniže ponude. Rashodi su za 45.000 kuna povećani i zbog izbora, no ta će sredstva Gradu biti nadoknađena. Povećana su i sredstva za opremanje SVENKOM-a te za uređenje parkova i za božićne ukrase i rasvjetu, kao i za socijalne pomoći, pa će i ove godine svetonedeljski umirovljenici i nezaposleni građani dobiti božićnice. Na stavci planiranoj za odjeću za civilnu zaštitu prenamijenjena su sredstva pa će biti kupljen čamac i prikolica koja će ga prevoziti, kao i spremište za taj čamac.

Programi javnih potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture te javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi na području Grada Svete Nedelje usklađeni su prema promjenama proračuna, koje su jednoglasno usvojili svetonedeljski vijećnici.

Na upit Romane Semenić o financiranju udruga u 2016. godini, gradonačelnik Drago Prahin je rekao da će proračunom za 2016. godinu biti predviđena okvirna sredstva, a bit će raspisan natječaj za sve udruge te će udruge biti educirane o tome kako se treba prijavljivati na natječaj.

Vijećnici su jednoglasno podržali i prijedlog da se za nešto više od 400.000 kuna kupe poslovni prostori na Trgu Ante Starčevića 2 u Svetoj Nedelji, koji bi bili namijenjeni, kako je rekao gradonačelnik Drago Prahin, TD SVENKOM, a praktični su jer imaju pristup s trga. Vijećnica Romana Semenić predložila je da se jedan od ta dva prostora namijeni za potrebe Ureda Turističke zajednice, kako bi i taj ured bio dostupniji građanima.

Donesene su i izmjene i dopune Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću SVENKOM d.o.o. Sveta Nedelja za obavljanje komunalnih djelatnosti, kojima se dopunjuju djelatnosti društva. Kako je pojasnio direktor SVENKOM-a Dalibor Jakopec, uz djelatnosti iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, u Odluku o osnivanju dodane su još neke djelatnosti kojima bi se društvo moglo baviti, od upravljanja i održavanja sportskih građevina, vođenja sportskih natjecanja, sportske poduke i pripreme, do stručnih poslova prostornog uređenja, prometa nekretnina, ekološke proizvodnje, privatne zaštite i održavanja i popravka motornih vozila.

Na natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova javio se samo jedan dimnjačar, obrtnik Muhamed Husić iz Rakitja, pa je Gradsko vijeće, na prijedlog Stručnog povjerenstva, donijelo odluku da mu se dodijeli koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje na rok od 5 godina.

Bez primjedbi jednoglasno je podržan i prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da Grad Sveta Nedelja uđe u sustav urbane aglomeracije Zagreb. Kako je objasnila pročelnica Biserka Delač, Zakonom o regionalnom razvoju RH (koji je stupio na snagu od početka ove godine), predviđa se obaveza uspostave urbanih područja podijeljenih u tri kategorije: urbane aglomeracije (za 4 najveća grada: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) te veća i manja urbana područja. A za svako urbano područje definirana je i obaveza izrade Strategije razvoja, kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja. Za sada se ovom odlukom tek određuje obuhvat urbane aglomeracije Zagreb, u koju se Grad Sveta Nedelja odlučio uključiti, budući da udovoljava svim predviđenim kriterijima.

Zamjenik gradonačelnika Ivica Pavlić obrazložio je Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite za Grad Svetu Nedelju. Postrojba civilne zaštite opće namjene imat će 51 obveznika. Postrojba se osniva kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja operativnim snagama koje se tim poslom bave u okviru redovne djelatnosti.

Jedine dvije točke dnevnog reda oko kojih su se vijećnici Gradskog vijeća podijelili u mišljenju, bile su Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Vijećnik Mario Čižmešija ukazao je na brojne nelogičnosti i aljkavosti u procjeni i planu, gdje su navedeni zastarjeli podaci o gospodarskim subjektima, vrstama skladištenih stvari ili opasnih sirovina, pa su u procjeni pobrojani subjekti koji odavno tu ne djeluju, a nema nekih (npr. asfaltne baze) koje bi procjena trebala obuhvatiti. Gradonačelnik Prahin rekao je da su dokumente izradili ovlašteni stručnjaci, a potvrdile ih sve nadležne službe, pa Grad nema razloga u njih sumnjati. Na kraju su ovi dokumenti prihvaćeni, ali uz 3 suzdržana i 3 glasa protiv.

Jednoglasno je donesena i Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2015. do 2021. godine, uz konstataciju gradonačelnika Drage Prahina da Sveta Nedelja ima te planove još od 2008. godine te da je ostvarila izuzetno visok standard gospodarenja otpadom. Vijećnik Mario Čižmešija predložio je da se napravi edukativni letak za građane, a Romana Semenić da se napravi još jedan zeleni otok na Svetonedeljskom Bregu.

Aktualni sat

Najviše je pitanja bilo vezano uz komunalne probleme, uglavnom popravak cesta i uličnu rasvjetu, a rečeno je da se radovi na izgradnji i održavanju cesta odvijaju prema planovima i još uvijek traju, obzirom na dobre vremenske uvjete, a najčešće probleme stvaraju imovinsko–pravni odnosi.

Na upit Maria Čižmešije o pravilniku i cjeniku za korištenje društvenih domova za potrebe stranaka, odgovorio je gradonačelnik Prahin da je pravilnik u izradi te da se ubuduće više neće sklapati ugovori za trajno korištenje, već će se domovi i ostali prostori koristiti prema potrebi i cjeniku koji će se donijeti.

Stjepana Bošnjaka zanimalo je kako i kada će se riješiti silazak s auto-ceste na Ul. Dr. Franje Tuđmana, gdje su stalno velike gužve, a gradonačelnik Prahin je rekao da je Grad kupio dio zemlje kako bi se mogla napraviti oborinska odvodnja i separator masti, a iz Hrvatskih cesta su obećali da će se sljedeće godine tamo graditi rotor.

Na upit vijećnika Ivice Matoševića o LAG-u Sava, odgovorio je zamjenik gradonačelnika Damir Halužan, objasnivši da je Grad platio samo 9.000 kuna za članarinu, a LAG je dobio inicijalna sredstva od 550.000 kuna kako bi se ustrojio ured LAG-a i izradila strategija, a LAG bi zapravo bio razvojna agencija za područje Zaprešića, Samobora i Svete Nedelje, pod radnim nazivom "Vrata Panonije". Romana Semenić predložila je da se napravi prezentacija LAG-a Sava za udruge, gospodarstvenike i stanovništvo.

Romana Semenić požalila se da je voda puna kamenca i da često ima neugodan, težak miris, pa je upitala dobiva li Grad izvješća o kvaliteti vode. Drago Prahin rekao je da Grad ne dobiva izvješća, već da Vodoopskrba i odvodnja brine o kvaliteti vode i ima zadaću da voda bude zdravstveno čista.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2015

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002