21.12.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2019. godinu

Realan, razvojan i socijalno osjetljiv

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 20. prosinca, većinom su glasova doneseni Proračun Grada Samobora za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu te prateći dokumenti.

Proračun Grada Samobora za 2019. godinu je razvojan, socijalno osjetljiv i realan, rekao je u uvodnom obrazloženju pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić.

U konačni prijedlog proračuna, koji je utvrdio gradonačelnik nakon prethodne rasprave, ugrađeni su prihvaćeni amandmani Odbora za financije i proračun (150.000 kuna za zapošljavanje voditelja Malog tehnopolisa Samobor) i vijećnika MOST-a Zlatka Rešetara (5.000 kuna više za tradicionalne obrte). Na taj prijedlog stigla su četiri amandmana vijećnice MOST-a Irene Franceković i devet amandmana Kluba vijećnika HDZ-a. Većina tih amandmana je odbačena, jer nisu vodili računa o ravnoteži proračuna po pojedinim izvorima financiranja (nisu podneseni u skladu sa zakonom), a preostala četiri o kojima se glasovalo, jer ih predlagač nije prihvatio, nisu dobili potreban broj glasova.

Očekivano, oporba je bila nezadovoljna Proračunom i projekcijama i smatraju da se nedovoljno koriste sredstva EU fondova, a Vladimir Skendrović (HDZ) rekao je da su preslikali amandmane sadašnje stranke na vlasti iz 2007. godine pa se pokazalo da zbog toga nisu prilagođeni sadašnjoj zakonskoj regulativi i proceduri.

Klub HDZ-a smatra da se ne vide rezultati rada Poduzetničkog centra te da se ne ulaže dovoljno u Žumberak, a čude se i što Grad svoju imovinu poklanja državi (Stari grad). Također, predbacili su i da Samobor ima previsoku vrijednost boda komunalne naknade, za razliku od Svete Nedelje čija vrijednost boda je 9 puta manja, a sada ukidaju i prirez.

Irena Franceković konstatirala je da Proračun nije razvojan, a to je potkrijepila i time što se iz ove u sljedeću godinu prebacuje 6 milijuna viška, jer nije bilo projekata. Ona smatra da bi se ubuduće trebalo kod amandmana više pažnje posvetiti sadržaju, a ne tehničkim pogreškama.

Ivan Horvat je ispred Kluba HSS-a podržao proračun, a složio se da bi možda trebalo educirati vijećnike o proceduri donošenja proračuna.

Željko Radovanić nije se složio s ocjenom da se nedovoljno koriste sredstva EU fondova, kao i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, pa su podsjetili da Grad s nekoliko projekata čeka raspisivanje najavljenih natječaja, koje se stalno odgađa (led rasvjeta, odvojeno prikupljanje otpada...). Zamjenik gradonačelnika također je rekao da je sramotno kopirati više od 10 godina stare amandmane, a za Svetu Nedelju je podsjetio da u sljedeću godinu prenosi čak 35 milijuna neutrošenih sredstava. Također je naglasio da se Samobor nikad neće odreći Žumberka te podsjetio da se i tamo također konstantno ulažu znatna sredstva (sanacija klizišta u Budinjaku 3 milijuna kuna i izgradnja mosta kod Kršlina 1,2 milijuna kuna), no to je zbog veličine područja teže vidljivo.

Prihodi i rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 238.665.005 kuna te su povećani, u odnosu na ovogodišnji proračun za nešto manje od 5 milijuna kuna ili 2,14 %.

Većinom glasova usvojeni su i prateći dokumenti uz proračun, od Odluke o izvršenju proračuna, do Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma te Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u školstvu, u sportu, u kulturi, u tehničkoj kulturi te u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora.

Prije donošenja Proračuna za 2019. godinu, također su većinom glasova donesene treće izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i svi prateći dokumenti. Ukupan iznos prihoda i rashoda ostao je isti, nešto manje od 234 milijuna kuna, no izvršena je preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti. Najviše je kod prihoda (za 4,5 milijuna kuna) uvećan iznos od poreza na dohodak, a smanjen prihod od planirane prodaje zemljišta (za 3,5 milijuna kuna) jer ni na najnovijem natječaju nije bilo interesenata za zemljišta na Gmajni u Rakovici.

Donesene su nakon toga, također većinom glasova, nove odluke o komunalnom doprinosu i o komunalnoj naknadi radi usklađenja s promijenjenim zakonodavstvom, no nije se mijenjala vrijednost boda i visina naknada.

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju uvjeta iz odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima. Ova bi odluka trebala ubrzati postupak i smanjiti broj potrebne dokumentacije koje stranke moraju sada pribavljati u postupcima dodjele stipendija, subvencioniranja prijevoza djece, utvrđivanja cijene vrtića, oslobađanja od komunalne naknade, jednokratnih pomoći i slično.

Jednoglasno je donesen i Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području Grada Samobora od 2019. do 2021. godine, dok je Analiza stanja sustava civilne zaštite u Samoboru za 2018. godinu usvojena većinom glasova.

Budući da je nastupila apsolutna zastara, vijećnici su većinom glasova odlučili da otpišu drugu ratu duga Grada za kupnju SAME iz 2006. godine od 2 milijuna kuna.

Grad Samobor odlučio je da će paušalni porez po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu ostaviti u visini koliko se plaćalo do sada, 300 i 350 kuna, iako zakon predviđa mogućnost plaćanja čak do 1.500 kuna.

Iako se zamjenik gradonačelnika Željko Stanec složio s Vladimirom Skendrovićem da nije u redu da Ustanova za obavljanje sportskim objektima obavlja komercijalnu djelatnost, a financirana je od Grada, pojasnio je da zakonodavac traži da tako bude, pa su vijećnici dali suglasnost Ustanovi SOS za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim športskim savezom za 2019. godinu. Tu država traži svoj dio pa nije niti dozvoljeno da se cijene zakupa stave na neki minimum, već su obavezne tržišne cijene i PDV na njih.

Radi usklađenja sa zakonom, vijećnici su jednoglasno dali i prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta OŠ Bogumila Tonija, OŠ Samobor, OŠ Milana Langa, OŠ Mihaela Šiloboda i OŠ Rude.

Nakon sjednice vijećnici su, zajedno s čelnicima Gradske uprave i gradskih tvrtki te predstavnicima medija, svoj ovogodišnji rad završili na prigodnom domjenku u Samoborskoj pivnici.

Aktualni sat

Vladimir Skendrović požalio se da nije dobio, na svoj zahtjev s prošle sjednice, karticu uplata tvrtke Fantazija u gradski proračun. Željko Radovanić je rekao da će dobiti pisani odgovor u roku od 30 dana te dodao da su sve fakture ispostavljene od Grada prema Fantaziji, ali nisu sve plaćene pa je u tijeku postupak ovrhe. Kasnije, u raspravi o proračunu, Skendrović se vratio na tu temu i upitao je li Grad jamac Fantaziji za 20 milijuna kuna. Odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec da Grad nije nikakav jamac, već Grad ima za svoj dio zemljišta od 70.000 četvornih metara, isti ugovor s Fantazijom kao i država za svoj (većinski) dio za pravo gradnje. Kako je Fantazija podigla kredit na te ugovore s državom i Gradom on ne zna, no Grad je prije više od 6 mjeseci pokrenuo postupak raskida tog ugovora i postupak je u tijeku, a država to još nije napravila.

Skendrović je upitao i što je s asfaltiranjem Ulice Krmica 3 u Domaslovcu te predložio da se bolje osvijetli pješački prijelaz kod Energometana. Željko Stanec odgovorio je da je Krmica 3 u planu za 2019. godinu, a da će se pješački prijelaz pokušati riješiti kao što je to do sad rađeno na lokacijama sa sličnim problemom, tim više što tu prelazi puno mladih prema klizalištu i Bunkeru.

Ivan Kaselj (HDZ) također je zatražio bolju javnu rasvjetu u Ulici Jurja Dijanića te da se tamo postave ležeći policajci, jer se radi o dijelu grada s puno male djece, a prebrzo se vozi.

Irena Franceković upozorila je da je Starogradska ulica ostala neuređena u dijelu od Livadićeve do Gornjeg kraja te upitala od kuda ogromne količine smeća koje se deponiraju na nekadašnjem saniranom odlagalištu otpada Trebež. Željko Stanec pojasnio je da sanacija tog dijela Starogradske čeka da se napravi rekonstrukcija vodovoda i odvodnje, a problem je što se sadašnja infrastruktura nalazi na privatnim parcelama pa je treba izmjestiti u trup prometnice. Za Trebež je Stanec podsjetio da se otpad tamo ne deponira već se svakodnevno odvozi u Općinu Davor, a tamo je samo privremeno odložena plastika koju će Komunalac uskoro riješiti baliranjem.

Svebor Labura (HDZ) predložio je da se postavi dodatni semafor kod FINE, da se u novom GUP-u predvide nadopune za bazne stanice, da se postave stupići uz gradsko groblje i ispred župnog dvora u Samoboru te da se instaliraju dodatni punjači za električne automobile.

Lovru Mihelića (HDZ) zanimalo je može li se Gradskoj četvrti Perivoj dodijeliti neki prostor za rad i sastanke, ali i za razne društvene djelatnosti. Željko Stanec rekao je da Grad nastoji da svaka gradska četvrt i mjesni odbor ima svoj ili zajednički prostor, no ne mogu računati na nove društvene domove. Kao primjer naveo je da MO Podvrh i MO Lug razmišljaju o zajedničkom društvenom domu s dva odvojeno korištena dijela.

Matilda Mihaela Purić (BM 365) upozorila je na oštećenja ceste u Samostanskoj ulici i upitala hoće li najavljeni plan uređenja Vugrinščaka biti u javnoj raspravi. Željko Stanec podsjetio je da je Grad za Samostansku već ponudio dva rješenja, no vlasnici se ne mogu dogovoriti. Najavio je da će uređenje Vugrinščaka biti planirano u fazama, koje će osmisliti i javnosti predstaviti ustanova Sportski objekti Samobor. U sljedećoj je godini za prvu fazu uređenja bazena i njegova okoliša osigurano 550.000 kuna.

Maja Gračanin (SDP) zamolila je u ime mještana Bregane da se pokuša riješiti problem gužve koja se stvara uz granicu sa Slovenijom. Predložila je da policija više kontrolira i regulira promet te da se na tu temu održi sastanak mjesnog odbora i Grada s predstavnicima Policijske postaje Samobor i Granične policije, a možda i slovenske strane.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2019. godinu

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002