18.12.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana 17. prosinca

Proračun donesen bez glasova oporbe

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana 17. prosinca

Konsolidirani proračun za 2019. godinu od 166 milijuna kuna, kao i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, donijelo je većinom glasova Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na sjednici održanoj 17. prosinca.

Gradonačelnik Dario Zurovec ugradio je nekoliko prijedloga i amandmana, uglavnom vijećnika sa svoje ili koalicijskih lista, dok je desetak amandmana HDZ-a odbio.

Očekivano, proračunom su zadovoljni u vladajućoj koaliciji, dok je ispred Kluba vijećnika HDZ-a Damir Halužan zaključio da proračun nije nikada bio gori.

Nakon glasovanja o HDZ-ovim amandmanima koje gradonačelnik nije prihvatio, ipak su većinom glasova prihvaćena dva amandmana: o povećanju sredstava za opremanje Policijske postaje Samobor za 128.000 kuna te za povećanje od 150.000 kuna za javne potrebe u sportu za nabavu zaštitnih balona za umjetnu travu.

Glavna zamjerka oporbe je što se sve veći iznos neutrošenih sredstava prebacuje u sljedeću godinu (35 milijuna po planu za 2019.), jer većina projekata nema potrebnu dokumentaciju i građevinske dozvole. Također zamjeraju povećanje broja zaposlenih u upravi i sredstva za njihove osobne dohotke.

Ivica Vojvodić je ispred vladajuće koalicije konstatirao da proračun Grada nije nikada bio veći i da obilno koristi sredstva iz drugih izvora te je dobar, a smatra i da je dobro što se sredstva ne povećavaju linearno svim korisnicima.

Programi održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, kao i javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini, doneseni su jednoglasno.

Većinom glasova donesen je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, jer vijećnici HDZ-a smatraju da se ovim odlukama pogoduje tvrtki Eko flor, a brine ih i eventualno povećanje cijena odvoza otpada.

Jednoglasno su donesene odluke kojima SVENKOM dobiva dodatnu djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, kao i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Jednoglasno je usvojena i nova Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Gradu te je usvojena godišnja analiza stanja Sustava civilne zaštite u Gradu u 2018. godini, koje je obrazložio povjerenik za civilnu zaštitu Zvonko Marko.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice, vijećnik HDZ-a Damir Halužan je, uz predaju potpisa 1/3 vijećnika, zatražio dopunu o opozivu predsjednika Gradskog vijeća Mateja Vrdoljaka i izboru novog predsjednika zbog obmane na tematskoj sjednici Vijeća, kada je na dnevni red stavljeno davanje suglasnosti gradonačelniku Dariju Zurovcu za kupnju zemljišta Tempa, a i on i gradonačelnik su znali da je Tempo prodan 5 dana ranije. Prijedlog je većinom glasova odbijen, jer je Matej Vrdoljak tvrdio da je dobio papir sa samo 5 potpisa (što nije dovoljno prema Poslovniku), a vijećnici HDZ-a tvrdili su (i pokazivali) da su predali papir sa 6 potpisa.

Najavili su da će predati ovaj zahtjev u redovnoj proceduri.

Aktualni sat

Božidar Jedvaj predložio je da se sjednice Gradskog vijeća sazivaju ranije, a pitao je što je sa starom školom u Rakitju, Imunološkim zavodom u Brezju i Viaduktom u Rakitju, vrijednim i za Grad važnim tvrtkama u stečaju. Gradonačelnik Zurovec odgovorio je da je stara škola pod ingerencijom županije, za Imunološki zavod treba vidjeti postoji li mogućnost da se tamo uđe, a Viadukt je u nekoj vrsti krajobrazne zaštite Zagrebačke županije.

Sabrini Pejić (NL Dario Zurovec) je gradonačelnik je obećao pisani odgovor na pitanje o planu sanacije Ulice Vladimira Nazora i kanalizaciji u Okićkoj ulici.

Marijan Vojvodić ponovno je tražio da se Grad uključi u rješavanje priključaka na novu kanalizaciju u dijelu Novaka, jer u Vodoopskrbi i odvodnji poručuju da se priključe do nove godine, jer će kasnije cijena drastično porasti. Vojvodić je pitao i za Ulicu Siget, za koju je obećano da će biti gotova do nove godine. Gradonačelnik je pojasnio da su priključci najjeftijini u fazi gradnje te podsjetio da se može platiti i na 36 rata. Ulica Siget županijska je prometnica te o ŽUC-u ovisi asfaltiranje, a Grad će pokrpati udarne rupe.

Damiru Halužanu je gradonačelnik obećao da će se Malogorička cesta do Jagnjić Dola sanirati čim to vremenski uvjeti dozvole.

Dragutin Vinovrški Pentek (HSS) dobit će pisani odgovor o otkupu zemljišta za zaštitu vodocrpilišta (što je tražio prije desetak sjednica), obećao je gradonačelnik.

Goran Kanižaj (HDZ) požalio se na način financiranja udruga te dodao da je na sjednici Izvršnog odbora Udruge umirovljenika upozoren da se "stiša" na Gradskom vijeću, jer udruga neće dobiti sredstva za rad. Gradonačelnik je odbio te navode, jer udruga je za rad dobila ista sredstva kao i u prethodnoj godini.

Tomislavu Lehpameru (HDZ) gradonačelnik je odgovorio da će Ulica Srebrnjak biti ostavljena za sljedeću godinu, a pojasnio je da se još nije krenulo s izgradnjom nogostupa u Malogoričkoj cesti, jer se čekala kanalizacija pa će i to biti napravljeno sljedeće godine.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana 17. prosinca

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002