19.04.2018.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Usvojena Strategija razvoja do 2022. godine

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Po prvi je puta Grad Sveta Nedelja donio Strategiju razvoja svoga grada, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. travnja, i to općim konsenzusom predlagača i svih gradskih vijećnika.

Iako dugotrajna i iscrpljujuća, s obimnim dnevnim redom (25 točaka), do u kasne večernje sate i u pretrpanoj Gradskoj vijećnici, sjednica je protekla uglavnom u duhu tolerancije i uvažavanja pa su i mnoge važne odluke donesene jednoglasno.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi i zamjenica Marija Hršak naglasili su da je Grad Sveta Nedelja po prvi puta dobio strategiju razvoja, koja za višegodišnje razdoblje utvrđuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Grada i da je realno za očekivati da će se u periodu od 5 godina postići očekivani učinci te da će ih biti moguće pratiti i ocjenjivati. Strategija razvoja Grada Svete Nedelje od 2018. do 2022. godine donosi se za period strateškog planiranja sukladan s razdobljem provedbe aktualne financijske perspektive kohezijske politike (2014.-2020.) kako u EU, tako i u Hrvatskoj, budući da će se aktualni programi zapravo provoditi do 2022. godine, a provedba novih u to vrijeme tek započinje. To je, naravno, važno za sve projekte koji kane koristiti EU fondove i sredstva, a takvih je podosta u Strategiji.

Na izradi Strategije je, uz Radnu skupinu (predstavnici Grada), sudjelovalo i Partnersko vijeće (predstavnici Grada, gradskih i drugih institucija, poduzetnika i udruga), koje je formirao gradonačelnik Dario Zurovec u listopadu 2017. godine. Radna skupina je u konzultacijama s Partnerskim vijećem izradila prijedlog Strategije, a njihov rad koordinirali su konzultanti tvrtke RAZBOR d.o.o.

Davor Nađi pojasnio je da je misija Strategije da se osiguraju najviše kvalitete života građana, promičući gospodarski, društveni i infrastrukturni razvoj Grada. Da bi se to ostvarilo, odredili su četiri strateška prioritetna područja: gospodarstvo, društvo i uprava, promet i energija te okoliš, prostor i priroda. A uz ta područja, definirani su i glavni strateški ciljevi: Grad za pametno poslovanje (razvijati gospodarski potencijal grada, usmjeravajući ga prema inovacijama i na znanju utemeljenim proizvodima i uslugama; Grad za ugodan život (povezati grad u cjeloviti urbani prostor prepoznatljivog identiteta s visokom razinom kvalitetnih sadržaja i usluga za građane); Grad u prstenu metropole (unaprijediti prometnu i komunikacijsku povezanost) i Zeleni grad (unaprijediti kvalitetu prostora i okoliša).

U Strategiji su nakon vizija i ciljeva pobrojane mjere i aktivnosti koje će trebati poduzimati da se ti ciljevi i ostvare. Tako, na primjer, da bi uskladili svoje ciljeve s ciljevima i potrebama poduzetnika, gradske vlasti planiraju napraviti istraživanje o potrebama poduzetnika, digitalizirati rad gradskih službi te osigurati savjetodavnu pomoć pri izradi projekata za EU sredstva.

Davor Nađi je naglasio da se u Strategiji nije moglo, a niti željelo ići u previše detaljno planiranje pa će za neka područja, kao što je turizam, sport i kultura, biti napravljeni posebni projekti, odnosno strategije sporta, kulture i turizma.

Da bi se sve planirano moglo i ostvariti, rekla je Marija Hršak, iznimno je važno i jačanje kapaciteta gradske uprave gdje će, uz novu organizaciju, između ostalog biti zaposlen i jedan čovjek koji bi radio samo na EU projektima. Uz planirano proširenje od 100 stambenih jedinica u gradu, istovremeno se želi za 50% smanjiti količina miješanog komunalnog otpada, a u planu je i izrada popisa svih životinjskih i biljnih vrsta na području Grada Svete Nedelje.

Između ostalog, Strategijom je planirano da se prošire vrtićki kapaciteti i da se 95% djece uključi u predškolski program, da se dograde škole u Svetoj Nedelji, Strmcu i Kerestincu, izgradi dom kulture, sportsko-rekreacijski centar nedaleko od dvorca u Kerestincu te bazenski kompleks na području Grada. Provest će se i brendiranje Grada, koje uključuje njegov jedinstveni vizualni identitet radi ujednačavanja zajedničkih elemenata u gradnji i opremanju. Naglašeno je da je Strategija donesena uz potpunu suglasnost svih članova Partnerskog vijeća, bez dodavanja nerealnih ciljeva, uvažavajući realne financijske mogućnosti.

Pohvalu dobrom radu Radne skupine i Partnerskog vijeća, kao i Strategiji, dala je Ivana Novoselec iz konzultantske tvrtke Razbor, rekavši da je Grad Sveta Nedelja uspio identificirati ključne projekte na kojima će se angažirati u sljedećem periodu od 5 godina.

Vijećnici HDZ-a, na čelu s Damirom Halužanom, imali su više primjedbi na neke konkretne mjere i aktivnosti, uglavnom vezane uz komunalno opremanje (kašnjenje s realizacijom projekata odvodnje) te društvene i školske objekte (škola u Kerestincu, društveni domovi, sportski objekti), no odlučili su jednoglasno podržati Strategiju, uz napomenu da žele dati mogućnost vladajućima da Strategiju još i poprave.

Kod donošenja Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, vijećnici HDZ-a su zamjerili predlagaču što u materijalima za sjednicu nisu dobili i detaljne kartografske prikaze pa su bili suzdržani kod izglasavanja te su izmjene Prostornog plana donesene većinom glasova. Ipak, podsjetio ih je Ivica Vojvodić, predsjednik Odbora za izgradnju Grada, cijela je procedura provedena u skladu sa zakonom, svi su gradski vijećnici bili pozvani na javnu prezentaciju, a karte i planovi su bili izloženi na oglasnoj ploči Grada. I Vojvodić, kao i gradonačelnik Zurovec, složili su se da je otegotna okolnost pri donošenju ove odluke bila naslijeđena situacija brojnih prijašnjih grešaka.

Dario Zurovec rekao je da su se, uz pomoć stručnjaka, maksimalno trudili ispraviti greške i propuste iz prijašnjih odluka, što je potvrdila i Terezija Mirković Berković iz Urbanističkog instituta Hrvatske. Glavni cilj donošenja ovih izmjena, uz ispravljanje grešaka, je stvoriti poticajno okruženje za poduzetnike u gospodarskim zonama, rekao je Zurovec. Terezija Mirković Berković naglasila je da je cijeli postupak izmjena i dopuna napravljen u skladu sa zakonom i temeljem odluka Grada, uz konzultacije i dvije javne rasprave, s kojih je usvojen i dio primjedbi. Osim što su ispravljene greške nastale iz IV. i V. izmjena Prostornog plana, kompletan je plan prenesen na nove podloge sa svim kartografskim prikazima, označena su područja koja se ovaj čas ne mogu privesti svrsi kao građevinsko zemljište te su unesene promjene granica Grada i naselja prema podacima Državne geodetske uprave. Osim toga su, koliko se moglo, izmaknuli poslovne zone iz izgrađenog dijela naselja te većim udaljenostima i zaštitnim zelenim pojasom osigurali bolju kvalitetu stanovanja u blizini poslovnih zona.

Kao posljedica potrebe usklađenja s promjenama u Prostornom planu, jednoglasno je donesena Odluka o V. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki i Odluka o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Sveta Nedelja, uz koje su detaljna obrazloženja dali predstavnici izrađivača materijala, Urbanističkog instituta Hrvatske i društva APE.

Jednoglasno su vijećnici donijeli i Plan gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koji je već bio donesen za razdoblje od 2015. do 2021. godine, no trebalo ga je uskladiti s državnim planom koji je donesen lani. Ciljevi određeni ovim planom su da se unaprijedi sustav gospodarenja komunalnim otpadom, da se dođe do 60% izdvajanja biootpada iz komunalnog otpada te da se smanji broj divljih odlagališta otpada. Planom su predviđene mjere i aktivnosti za postizanje tih ciljeva, koje se već i ostvaruju prema ranije utvrđenim rokovima, rekla je obrazlažući plan Martina Fabijan.

Damir Halužan imao je primjedbu na lokaciju reciklažnog dvorišta kod silaska s auto-puta, kao i na previsoke iznose kazni, no to nije predložio kao amandmane.

Uz pohvale je jednoglasno prihvaćeno i izvješće Eko Flora Plus o prikupljanju miješanog komunalnog otpada u 2017. godini, nakon što je Sanja Cesarec pojasnila da su lani smanjene ukupne količine komunalnog otpada i povećano odlaganje na reciklažnom dvorištu, uz povećanje korisnika usluga. Rad davatelja usluga i dobru suradnju s Gradom pohvalila su oba kluba vijećnika.

Vijećnici su bili jednoglasni i u podršci gradonačelniku da se tvrtka URIHO, koja zapošljava osobe s invaliditetom, oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa.

Dok je jednoglasno prihvaćeno izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. godini, vijećnici HDZ-a nisu podržali izvješća za isto razdoblje kod Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja tih objekata, uz obrazloženje da je bilo dovoljno novca i gotovih planova pa se moglo i trebalo napraviti puno više. Damir Halužan predložio je da Grad, budući da stalno ima velika i dovoljna sredstva na računu, skrati rokove plaćanja svim izvođačima sa zakonskih 30 dana (kako sada plaćaju) na 7 ili barem 15 dana, jer bi tako pomogli gospodarstvenicima.

Izvješće gradonačelnika za drugi dio prošle godine usvojeno je bez diskusije, većinom glasova.

Vidljiv je napredak u gospodarenju otpadom, rekla je Martina Fabijan kod razmatranja tri izvješća o toj tematici, no vijećnici su se složili da i dalje postoje brojne nedoumice oko nelegalnog odlaganja otpada (u kanale, divlja smetlišta, opasni otpad) te da je uz mobilizaciju svih zainteresiranih, zapravo jedini pravi alat provođenje preventivnih mjera.

Jednoglasno je donesena i Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, uz prijedlog Damira Halužana da se građane letkom informira o njihovim obvezama.

Vijećnici su prihvatili da neke čestice dobiju status nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi, s ciljem da se Grad upiše na te prometnice.

Većinom glasova donesena je Odluka da se uspostavi prijateljstvo i suradnja između Grada Gostivara (Republika Makedonija) i Grada Svete Nedelje.

Budući da su neki vijećnici HDZ-a smatrali da je trebalo uvažiti više prijedloga i dodijeliti veći broj javnih priznanja Grada Svete Nedelje od broja za koji se odlučio Odbor za dodjelu javnih priznanja, odluka o ovim priznanjima donesena je s 4 suzdržana glasa. Odlučeno je da se Branku Radoševiću dodijeli Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo, povelja i novčana nagrada od 10.000 kuna, a nagrade Grada i povelje da se dodijele Udruzi za očuvanje hrvatske kulturne baštine Kragulj, Judo klubu Sakura i Twirling – mažoretnom klubu Sveta Nedelja.

Uz obrazloženje Damira Halužana da smatraju da nije potrebno mijenjati organizaciju gradske službe, jer je prijašnja sasvim dobro funkcionirala, vijećnici HDZ-a bili su suzdržani i kad je prihvaćen prijedlog o novom ustroju gradske uprave, koja će umjesto dosadašnjeg Jedinstvenog upravnog odjela sada djelokrug rada podijeliti na tri odjela. To su Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu, zatim Odjel za financije, računovodstvo i javne prihode te Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove.

Na početku sjednice je prisegu položio novi član Gradskog vijeća s izborne liste svetonedeljskog SDP-a Dario Zajec, nakon što je prije mjesec dana Marijo Čižmešija dao ostavku i odstupio s mjesta gradskog vijećnika.

Diana Koller

Aktualni sat

Damir Halužan postavio je pitanje gradonačelniku smije li se Grad miješati u izbor tajnika Sportske zajednice i u dodjelu i raspodjelu sredstava udrugama, jer je to kažnjivo i jer bi Sportska zajednica i udruge (nakon što Grad rasporedi sredstva za sport) trebale samostalno o tome odlučivati i tim novcima raspolagati. Također, postavio je pitanje smije li Grad narediti udrugama građana, koje imaju svoje skupštine, da moraju koristiti knjigovodstveni servis koji je Grad odredio (bez javnog natječaja) i to im uvjetovati nedobivanjem sredstava.

Gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da nisu nikome naredili, već da se udruge već godinama žale na probleme vođenja knjigovodstva pa su, u namjeri da se uštedi i ujedno olakša posao udrugama, pozivnim natječajem izabrali knjigovodstveni servis koji bi vodio poslove za sve udruge. Taj je posao sada udrugama na raspolaganju besplatno (jer će troškove pokriti Grad) pa se zato onim udrugama koje ne žele koristiti tu besplatnu uslugu troškovi knjigovodstva neće priznavati. To ne znači da oni ne mogu, ukoliko žele, sami voditi knjigovodstvo ili ga povjeriti nekome drugome. A što se tiče kadrova, Zurovec je rekao da ne zna da je bilo pritisaka te da je cilj Grada da imaju maksimalno kvalitetne osobe na mjestima predsjednika, tajnika i slično, koje su maksimalno u sportu. Pravnica Roberta Ciglar pojasnila je također da su Sportska zajednica i udruge samostalni u odlučivanju i raspoređivanju sredstava koja im je dodijelio Grad te da utjecaja i pritisaka na donošenje odluka Sportske zajednice i udruga ne bi smjelo biti.

Na upit Marijana Vojvodića o uređenju Ulice Vojvodići gradonačelnik je rekao da je to njegov propust i uskoro će to biti riješeno.

Božidara Jedvaja zanimala je uspješnost Grada kod aplikacije na EU sredstva za školu u Strmcu te koliko se daleko stiglo s izradom strategije javnog prijevoza. Gradonačelnik je najavio da je studija gotova i da će uskoro stići pred vijećnike, a rezultati aplikacije na EU fondove za škole u Kerestincu i Svetoj Nedelji se još čekaju.

Na nekoliko upita, uglavnom o komunalnim temama, su gradonačelnik i njegove službe dali odgovore na sjednici, jer je rješavanje u tijeku ili se radi o poslovima koji su već planirani za rješavanje.

 

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002