03.12.2012.

Sve o uvođenju fiskalnih blagajni od 1. siječnja 2013.

Kako poslovati od 2013.?

Sve o uvođenju fiskalnih blagajni od 1. siječnja 2013.

Uvod

Na 6. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 23. studenoga 2012. izglasan je i donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Očekuje se njegova objava u Narodnim novinama. Fiskalizacija u prometu gotovinom je definirana kao skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, radi efikasnog nadzora ostvarenog prometa u gotovini, na način da se svi ostvareni gotovinski prometi stvarno i evidentiraju u poslovnim knjigama poduzetnika.

Prema Zakonu, promet gotovinom obuhvaća plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, plaćanje svim vrstama kartica, čekovima ili drugim sličnim načinom plaćanja, osim kada se plaćanje obavlja direktno na račun ili s računa na račun. Prema tome, gotovinom se ne smatra virmanska uplata s računa na račun te plaćanje općom uplatnicom na račun.

Tko su obveznici fiskalizacije?

Obveznikom fiskalizacije smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, te pravne i fizičke osobe koje plaćaju porez na dobit, ako su prema odredbama posebnih propisa obveznici izdavanja računa za obavljenu isporuku dobara ili usluga.

Međutim, a prema čl. 5. Zakona, od obveze fiskalizacije isključuju se određene djelatnosti, kao što su to:

- prodaja karata ili žetona u putničkom prometu

- naplata cestarine

- punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima

- prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima

- prodaja proizvoda i usluga u poštanskom prometu

- zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama

- prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata

- pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja

- ostvareni prometi preko mjernih instrumenata – potrošnja struje, vode ili plina

- provođenje zdravstvene zaštite – za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge.

Posebno se napominje da, polazeći od specifičnosti obavljanja određene djelatnosti, i Vlada RH može na prijedlog Ministra financija donijeti odluku o oslobađanju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom.

Ako obveznik fiskalizacije ostvaruje promete od različitih djelatnosti, od obveze fiskalizacije oslobođen je samo za taksativno nabrojene djelatnosti.

Mjere koje moraju provoditi obveznici fiskalizacije

Prema Zakonu o fiskalizaciji postoje:

1.) Mjere koje moraju provoditi svi obveznici fiskalizacije za promete koje naplaćuju virmanski preko žiro računa, te

2.) Mjere koje moraju provoditi samo obveznici fiskalizacije koji naplaćuju isporuke dobara i usluga u gotovini.

Svi obveznici fiskalizacije – pravne i fizičke osobe koje ostvaruju dohodak, odnosno dobit, imaju obvezu:

- donijeti interni akt u kojem će popisati sve poslovne prostore u kojima se obavlja djelatnost, kao i način označavanja pojedinog poslovnog prostora

- prilagoditi sadržaj računa na način da isti sadrži nove propisane podatke, te

- postaviti upozoravajuće naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa.

Ako naplaćuju račune sredstvima koji se smatraju gotovinom, obveznici fiskalizacije dužni su uz podatke o poslovnom prostoru, novom sadržaju računa te upozoravajućoj naljepnici, izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, koji moraju omogućiti digitalno potpisivanje računa kao i internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Centralni informacijski sustav Porezne uprave će dostavljenim računima dodijeliti ovjeru – odnosno JIR – jedinstveni identifikator računa, kojeg obveznici fiskalizacije moraju ispisati na samom računu, prije nego što račun izdaju kupcu.

Tko su mali obveznici fiskalizacije?

Zbog obavljanja djelatnosti u manjem opsegu te pojednostavljenja postupka fiskalizacije, postoje i mali obveznici fiskalizacije, pod kojima se smatraju fizičke osobe kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Prema tome, fizičke osobe koje plaćaju paušalni porez na dohodak mogu se smatrati malim obveznicima fiskalizacije, ako ostvareni promet naplaćuju u gotovini. Na koji način paušalisti kao mali obveznici fiskalizacije provode fiskalizaciju, propisano je čl. 20. Zakona, prema kojim odredbama su za ostvareni promet u gotovini mali obveznici fiskalizacije dužni izdati račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima, a koja se prije početka upotrebe mora ovjeriti u Poreznoj upravi. Na opisani način, mali obveznici fiskalizacije ipak neće imati dodatne troškove nabave uređaja, digitalnog cerifikata, održavanja softvera, povezivanja na interent i sl. Ali, nema nikakve zapreke da i mali obveznici fiskalizacije, ako tako odluče, izdaju račune za ostvareni promet u gotovini putem elektroničkih naplatnih uređaja kao i svi ostali obveznici fiskalizacije, budući se na većini prodajnih mjesta podaci već razmjenjuju elektronički i to upotrebom naplatnih uređaja koji se koriste pri plaćanju karticama, a koja se prema Zakona o fiskalizaciji smatraju ostvarenim prometom u gotovini, neovisno od drugih poreznih propisa.

Iz navedenog proizlazi da se za male obveznike fiskalizacije ne zahtijeva izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja, ali ako ostvaruju gotovinske promete, paušalisti su za obavljenu uslugu ili prodani proizvod dužni kupcu izdati račun iz posebne knjige računa koja se prije upotrebe mora ovjeriti. Način na koji će se provoditi ovjera uvezene knjige te kakav će biti sadržaj računa, propisat će uskoro ministar financija posebnim Pravilnikom.

Interni akt o poslovnim prostorima

Obveznik fiskalizacije dužan je Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, koji obvezno sadrže: OIB, oznaku, tip i adresu poslovnog prostora, radno vrijeme i radne dane te datum početka primjene važenja podataka koji se dostavljaju.

Oznaka poslovnog prostora mora biti označena na isti način kao što se navodi i na samom računu. Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila), dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora, kao i prostor koji se koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili slično. Za djelatnosti koje se obavljaju na terenu, obveznik fiskalizacije samostalno određuje potrebu zasebnog vođenja pokretnog poslovnog prostora, ovisno o prirodi posla.

Ako obveznik fiskalizacije naplaćuje račune u gotovini, podatke o poslovnom prostoru potpisuje ispravnim digitalnim certifikatom te dostavlja putem uspostavljene elektroničke veze Poreznoj upravi prije početka dostave računa za promet u gotovini. Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani podaci o poslovnom prostoru te jesu li potpisani ispravnim digitalnim cerifikatom. U slučaju da se ne može zaprimiti podatak o poslovnom prostorima, obvezniku se vraća poruka o odbitku zaprimanja podataka putem uspostavljene elektroničke veze.

Ministar financija će Pravilnikom propisati protokole, kao i sigurnosne mehanizme za dostavu podataka o poslovnim prostorima te postupanje u slučaju mogućih grašaka.

Ostali obveznici fikskalizacije, koji ne naplaćuju račune u gotovini, podatke o poslovnom prostoru čuvaju u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji za potrebe postupka provjere od strane nadzorne službe.

Obvezni elementi računa

Osim podataka o elementima računa koji su propisani posebnim propisima, svi obveznici fiskalizacije dužni su izdati račun koji sadrži još i dodatne podatke, i to:

1.) Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)

2.) Oznaku operatera (osobe) na naplatom uređaju

3.) Oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Ako račune naplaćuju u gotovini, obveznici fiskalizacije obvezni su na računu iskazati i:

4.) JIR kao potvrdu da je račun ovjeren u Poreznoj upravi te

5.) ZKI – zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije, a to je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fisklaizacije i izdanog računa.

Prema tome, dodatne elemente računa pod točkama 1. do 3. moraju osigurati svi obveznici fiskalizacije, a dodatne elemente računa pod točkama 4. i 5. moraju osigurati samo obveznici fiskalizacije koji provode postupak naplate računa u gotovini.

Broj računa

Prema Zakonu o fiskalizaciji, broj računa sastoji se od tri dijela:

1.) Numerički broj računa koji mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed bez praznina po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, a svake godine kreće od broja 1 do broja n,

2.) Oznaku poslovnog prostora – kao drugi dio broja računa koja mora biti označena na identičan način kako je označena i u internom aktu o poslovnim prostorima, te

3.) Oznaku naplatnog uređaja.

Primjer broja računa:

1/01/1 – označava prvi račun u 2013. koji se odnosi na oznaku poslovnog prostora 01, a u kojem je jedna blagajna koja se koristi za naplatu u gotovini.

Obveza primjene Zakona

Od 1.1.2013. - veliki i srednji poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.).

Od 1.4.2013. - obveznici fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (čl. 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak).

Od 1.7.2013. - puna primjena – svi obveznici fiskalizacije (uključujući male obveznike F)

Što moraju učiniti ugostitelji koji su obveznici fiskalizacije od 1. siječnja 2013.?

Budući su ugostitelji kao obveznici fiskalizacije obvezni izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja već od početka iduće godine, obvezni su u prosincu ove godine u sklopu pripremnih radnji prilagoditi svoj naplatni uređaj koji će:

- omogućiti elektroničko potpisivanje elemenata računa, i to nadogradnjom već postojećih naplatnih uređaja ili nabavkom novih, te

- omogućiti internetsku vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Kako bi se račun mogao elektronički potpisati i poslati na ovjeru u Poreznu upravu, potrebno je nabaviti produkcijski aplikativni certifikat kojeg izdaje FINA pod nazivom FISCAL, a isti se plaća 300,00 kn i može se koristiti pet godina. Međutim, isključivo za potrebe testiranja sustava u prosincu ove godine, obveznici fiskalizacije mogu zatražiti izdavanje DEMO aplikativnog certifikata od FINE koji je iste konstrukcije kao i produkcijski aplikativni certifikat, samo što se ne naplaćuje, a izdaje se na rok od dvije godine.

Ugostitelji su prije početka dostave računa koji se naplaćuje u gotovini, obvezni dostaviti podatke iz internog akta o poslovnim prostorima u kojima obavljaju ugostiteljsku djelatnost, s posebno iskazanim podacima o radnim danima i radnom vremenu. Dostavljeni podaci o poslovnom prostoru vrijede sve dok ne dođe do promjene podataka, što znači da se novi podaci o poslovnom prostoru dostavljaju samo ako se mijenjaju jednom već dostavljeni podaci.

Kao i ostali obveznici fiskalizacije i ugostitelji su obvezni prilagoditi sadržaj računa na način da isti sadrži numerički dio, oznaku poslovnog prostora te oznaku naplatnog uređaja.

Kako započinje proces fikalizacije kod ugostitelja?

Proces fiskalizacije započinje kada blagajnik kupcu izdaje račun za obavljenu ugostiteljsku uslugu. Naplatni uređaj obveznika fiskalizacije priprema podatke za račun i temeljem istih izračunava zaštitni kod izdavatelja prema algoritmu, priprema račun kao XML poruku, elektronički je potpisuje s DEMO aplikativnim certifikatom, (od 1.1.2013. produkcijskim aplikativnim certifikatom) te je elektronički šalje u centralni informacijski sustav Porezne uprave. Centralni sustav Porezne uprave provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te je li račun potpisan ispravnim digitalnim certifikatom. Ako su zadovoljena oba uvjeta, Porezna uprava elementima računa određuje JIR te isti račun vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze, nakon čega blagajnik kupcu izdaje račun s ispisanim JIR-om.

Međutim, ako postoji greška kod obrade zahtjeva (po XML shemi je račun neispravan ili je neispravan elektronički potpis), Porezna uprava vraća račun bez JIR-a, ali s opisom greške, u kojem slučaju blagajnik kupcu izdaje račun bez JIR-a. Tada je obveznik fiskalizacije dužan ispraviti nepravilnosti u slanju računa te račun dostaviti naknadno na ovjeru.

Nemogućnost izdavanja računa koji sadrži JIR i prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja

U slučaju prekida internetske veze, obveznik fiskalizacije izdaje račune bez JIR-a, dok se u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja izdaju računi prema postupku propisanom za male obveznike fiskalizacije.

U oba slučaja obveznik fisklaizacije dužan je u roku od dva dana, uspostaviti elektroničku vezu ili uspostaviti rad naplatnog uređaja te naknadno na ovjeru dostaviti sve izdane račune.

Što ako nema internetske veze za razmjenu podataka?

Svaku nemogućnost uspostavljanja veze za razmjenu podataka, obveznik fiskalizacije dokazuje potvrdom HAKOM-a – Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, s rokom važenja od godine dana. Prema tome, ako obveznik fiskalizacije obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internetsku vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, sve dok se ne uspostavi internetska veza, obveznik fiskalizacije će za taj dio djelatnosti izdavati račune na način propisan za male obveznike fiskalizacije, što znači da se računi izdaju iz posebne knjige računa koja se prije početka upotrebe treba ovjeriti u Poreznoj upravi.

Odgovori za pitanja u svezi fiskalizacije

Za pitanja u svezi fiskalizacije, porezni obveznici se mogu obratiti:

- podrška pravne i poslovne prirode: Fiskalizacija@porezna-uprava.hr

- podrška oko postupka vezanih za izdavanje i korištenje certifkata: Certifikati-fiskalizacija@fina.hr

- podrška proizvođačima i održavateljima softvera vezano za tehničko povezivanje na centralni sustav Porezne uprave: Fiskalizacija.help@apis-it.hr

- besplatni telefon: 0800 - 0080

Zaključne napomene za obveznike fiskaliazacije koji naplaćuju račune u gotovini

- Prilagoditi naplatni uređaj zahtjevima fiskalizacije

- Nabaviti produkcijski aplikatvni certifikat

- Testirati naplatni uređaj s Poreznom upravom

- Osigurati uvezanu knjigu računa za slučaj prestanka rada uređaja

- Kod prekida veze – izdati račun bez JIR-a, ali s ostalim propisanim elementima računa i zaštitnim kodom

- Upisati naknadno primljeni JIR na kopiji računa.

Mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl.oec.

 
03.12.2012.

Počela isplata božićnica samoborskim umirovljenicima

150 kuna za ljepši Božić

Počela isplata božićnica samoborskim umirovljenicima

Grad Samobor i ove će godine samoborskim umirovljenicima osigurati božićnicu u iznosu od 150 kuna. Pozivaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Samobora i mirovinu do 2.000 kuna na preuzimanje spomenute jednokratne pomoći, u poslovnicu FINE, Gajeva 2, Samobor.

Božićnicu je moguće preuzeti od 3. prosinca 2012. do 28. prosinca 2012. godine radnim danom od 8 do 18,30 sati, a subotom od 8 do 12 sati.

Prilikom isplate svaki je umirovljenik dužan predočiti osobnu iskaznicu i odrezak doznake o zadnjoj isplati mirovine.

Umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu moraju predočiti osobnu iskaznicu, odrezak doznake o zadnjoj isplati mirovine na kojoj se vidi osobni broj umirovljenika i dokaz o mjesečnom iznosu inozemne mirovine, a zbroj tuzemne i inozemne mirovine ne smije prelaziti 2.000 kuna.

Iznimno, za one umirovljenike koji zbog bolesti ili nekog drugog razloga nisu u mogućnosti doći osobno, pomoć će se isplatiti i drugoj osobi koja je uz navedene dokumente dužna predočiti i svoju osobnu iskaznicu.

M.V.

 

Sve o uvođenju fiskalnih blagajni od 1. siječnja 2013.

Počela isplata božićnica samoborskim umirovljenicima

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002