20.12.2012.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora proračun za 2013. godinu

Olakšica za sve poduzetnike

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora proračun za 2013. godinu

Na konačni prijedlog proračuna Grada Samobora, čiji su prihodi i rashodi planirani u ukupnom iznosu od gotovo 207 milijuna kuna, pristiglo je 12 amandmana. Većina amandmana nije prihvaćena, a proračun je donesen većinom glasova, uz 3 protiv i 1 suzdržani. Oporbeni vijećnici zamjerili su da je nerealan i predizborni, jer se i ovogodišnji proračun ostvaruje daleko ispod planiranog.

Amandmani

Prihvaćen je amandman Kluba vijećnika HNS-a pa je za uklanjanje arhitektonskih barijera umjesto prvotnih 50 tisuća, sada u proračunu planirano 100.000 kuna, a sredstva za odvjetničke usluge smanjena su sa 170.000 kuna na 120.000 kuna. Prihvaćen je i amandman gradonačelnika, kojim se planira 200.000 kuna izdvojiti za rekonstrukciju zgrade MUP-a u bivšoj vojarni, a za taj se iznos smanjuju sredstva za izgradnju društvenog doma u Lugu pa ona sad iznose 600.000 kuna.

Djelomično su prihvaćeni amandmani Kluba vijećnika HNS-a pa je za 100.000 kuna povećana pozicija sredstava namijenjenih EU projektima, a za taj je iznos smanjeno planirano izdvajanje za tekuće održavanje javne rasvjete. Također, za 50.000 kuna smanjena su sredstva namijenjena odvjetničkim uslugama, a za 40.000 kuna sredstva za računalne usluge, dok je za 40.000 kuna povećana stavka potpore programima novih tehnologija i inovatora.

Preostali amandmani Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Samobora, gradskog vijećnika Zlatka Korenčića, Kluba vijećnika HNS-a, Kluba vijećnika HSLS-a te Kluba vijećnika HDZ-a i Hrvatske stranke umirovljenika nisu dobili podršku gradonačelnika niti potreban broj glasova gradskih vijećnika.

Olakšica gospodarstvu

Ipak, jednoglasno je prihvaćeno, na prijedlog Udruženja obrtnika Samobor, smanjenje obveza gospodarstvu. Oni su zatražili da se i za 2013. godinu predvidi smanjenje poreza na tvrtku za obrtnike za 50%, kao što je to bilo odobreno ove godine u ožujku za 2012. godinu.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić pojasnio je da se iznimno predlaže smanjenje tog poreza za 50% u 2013. godini za sve poduzetnike, odnosno sve obveznike poreza na tvrtku, kako bi se gospodarstvenicima pomoglo za vrijeme krize. Smanjenje ovog poreza za 50% u 2013. godini umanjit će prihode Grada za 600 tisuća kuna, koji se planiraju, rekao je Radovanić, namaknuti povećanjem prihoda od poreza na promet nekretnina.

Imenovanja ulica i trgova

Gradsko vijeće imenovalo je i nekoliko novih ulica i trgova. To su Park sv. Florijana i Park Bobovica u naselju Bobovica, Ulice Hrastinska cesta u naselju Hrastina Samoborska, Ulica Za Gaj u naselju Velika Rakovica i Ulica Burina u naselju Molvice. Kako se ne bi trebali preimenovati dijelovi nekih ulica, što bi dovelo do nužnosti promjene dokumenata za tamošnje stanovnike, donesene su i izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju granica između naselja Bobovica, Hrastina Samoborska, Mala Rakovica i Samobor.

Suglasnosti

Gradski vijećnici jednoglasno su dali suglasnost Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa Samoborskim športskim savezom. Tim je ugovorom predviđeno da će Ustanova Sportski objekti Samobor od Samoborskog športskog saveza u 2013. godini naplatiti 802.400 kuna za korištenje školske sportske dvorane OŠ B. Tonija, Sportske dvorane Samobor i Sportske dvorane Rude, zajedno s pripadajućim prostorijama, spravama i opremom.

Javnoj ustanovi Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Gradsko vijeće jednoglasno je dalo suglasnost da izvrši proširenje i dogradnju poslovnog prostora u Budinjaku, koji je u vlasništvu Grada Samobora. Javna ustanova bi te radove napravila sredstvima EU pa su vijećnici odlučili da ih za sljedećih 30 godina oslobode plaćanja zakupa u ukupnoj vrijednosti 289.800 kuna, jer će radovi vrijedni 150.000 eura ostati u vlasništvu Grada.

Zadovoljni vrtićima

Puno pohvala vijećnika dobile su Nada Kuhar i Ljerka Cigula, ravnateljice dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor, kako za svoj osobni rad, tako i za rad tih vrtića u pedagoškoj godini 2011./2012. Iako će otvaranjem vrtića u prostoru bivše vojarne i dogradnjom vrtića u Bregani sljedeće godine biti zadovoljene sve potrebe za smještaj djece u predškolske ustanove, time će biti zadovoljene potrebe roditelja, ali ne i djece, naglasila je Ljerka Cigula. Naime, iako se vrtići u svom radu sve više približavaju zakonom predviđenom pedagoškom standardu, potrebno je uvesti još neke programe za koje oni uglavnom imaju educirano osoblje, a educiraju se i dalje, no nema dovoljno prostora.

Dječji vrtić Izvor prijavio je novi Montesori program i čeka njegovu evaluaciju u nadležnom ministarstvu, a velik je i interes za razne dopunske programe, od stranih jezika do sportskih, za djecu koja inače nisu smještena u vrtiću.

Vijećnici su također prihvatili prijedlog sporazuma kojim će se s po tisuću kuna u 2013. godini sufinancirati redoviti program predškolskog odgoja i naobrazbe za stotinjak djece u privatnom Dječjem vrtiću Osmijeh u Hrastini.

Nakon gotovo pet sati rada, vijećnici su se u neformalnoj atmosferi, uz samoborske specijalitete, oprostili od radnog dijela ove godine u ugodnom ambijentu pivnice Hotela Lavica.

D.K.

AKTUALNI SAT

Kako se mijenjao GUP?

Ponavljajući upit s prošle sjednice Gradskog vijeća o opasnoj izmjeni "greške" u Generalnom urbanističkom planu Grada Samobora, Tomislav Masten rekao je da je naišao na još jednu takvu "ispravku greške" koju nije verificiralo Gradsko vijeće. Također je podsjetio na obećanje predsjednika Gradskog vijeća da će detaljno izvješće o toj temi biti pripremljeno za ovu sjednicu.

Iskreno iznenađen i zabrinut ispravkama i izmjenama GUP-a bio je gradonačelnik Krešo Beljak, koji je rekao da o tome ništa ne zna, niti o prvoj, niti o drugoj, a on je za GUP predlagatelj, dok ga Gradsko vijeće donosi. Ako to Gradsko vijeće ne zna, a niti on ne zna, rekao je da će on biti prvi koji će to već sutra prijaviti policiji, pa neka odgovaraju oni koji su to radili mimo njegova znanja i znanja Gradskog vijeća. Zato je zatražio od tajnika Dragutina Kušića da ga hitno o tom slučaju informira, kako bi se poduzele potrebne radnje.

Beljak je iskoristio priliku da informira vijećnike da su kod sklapanja ugovora s izrađivačem GUP-a, Urbanističkim zavodom Grada Zagreba, nakon što je sklopljen ugovor na nešto više od 70 tisuća kuna, naknadno ugovoru, koji je potpisao tadašnji gradonačelnik Filipec, priložili ponudu prema kojoj dobivaju još po 500 kuna po jednoj primjedbi iz javne rasprave. Kada se uzme u obzir da ima više od 700 primjedbi, to je dodatnih 350.000 kuna koje, kaže Beljak, on ne može i ne smije platiti, jer nije u skladu sa zakonom, a daleko prelazi i prvotno planirana sredstva za tu namjenu.

Sporno zemljište za dom

Tomislav Masten upitao je i kako je moglo doći do toga da se društveni dom u Lugu planira na zemljištu koje uopće nije u vlasništvu Grada Samobora. Zatražio je i da mu se dostavi ugovor kojim je projektiranje toga doma navodno plaćeno 70.000 kuna. Kada se, na temelju zahtjeva MO Lug Samoborski, krenulo u postupak oko izgradnje društvenog doma u Lugu, zemljište je bilo u vlasništvu Grada Samobora, rekao je gradonačelnik Beljak. Tako mu je barem rekao pročelnik Ogrinc (što je ovaj na sjednici Gradskog vijeća i potvrdio). Međutim, nakon što je projekt bio gotov i kad je već javnim natječajem izabran izvođač, državni odvjetnik Blažek je u tom trenutku osporio pravo Grada Samobora na vlasništvo nad tim zemljištem. Kako je to moguće Beljak ne zna, no smatra da je to nečija namjerna opstrukcija i činjenica je da će to sada čekati da se riješi. Projekti postoje i Grad će tražiti AUDIO agenciju da dobije pravo građenja. Beljaku je žao zbog te opstrukcije, jer je investicija zaustavljena. Radi se i o radnim mjestima, jer neki ljudi neće moći raditi, a s time su računali.

Čišćenje snijega

Zlatko Korenčić požalio se da je snijeg u Rakovom Potoku bio loše očišćen prvih dana, naročito pločnici, dok Marica Jelenić smatra da je snijeg bio dobro očišćen, no da bi više pažnje trebalo posvetiti prioritetima, pločnicima na prilazima školama i uskim ulicama u središtu Samobora te parkiralištu kod Samoborskog groblja.

Linda Rossini Gajšak misli da su neki dijelovi grada i ulice bili očišćeni za ocjenu 5, dok je bilo takvih gdje bi ocjena trebala biti negativna. Zato je zatražila da joj se u pisanom obliku dostavi tko čisti koji dio grada i koji su prioriteti.

Željko Stanec kaže da je Grad uglavnom bio, s obzirom na obilne količine padalina u kratkom vremenu, zadovoljan čišćenjem snijega te bi on za obavljeni posao dao ocjenu vrlo dobar.

Parkiranje

Linda Rossini Gajšak smatra da je cijena prve zone za parkiranje u Gradu Samoboru od 10 kuna na sat previsoka i da je jedna od najviših u državi, pa je zatražila da se razmisli o smanjenju cijene. Također, smatra da bi subotom upravo u prvoj zoni, kad se odlazi u kupnju, parkiranje u Samoboru trebalo, kao i nedjeljom, biti besplatno, kako bi se pomoglo trgovcima u središtu grada, čije trgovine zjape prazne.

Željko Stanec rekao je da se razmatra smanjenje cijena parkiranja te se slaže da bi vikendom parkiranje u Samoboru trebalo biti sasvim besplatno.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora proračun za 2013. godinu

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002