20.07.2014.

Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora Romina Galović

Za toleranciju, razumijevanje, participaciju i poštovanje prava i potreba mladih

Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora Romina Galović

Romina Galović rođena je 1990. godine u Brežicama. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Samoboru, a 2009. upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od čega jedan semestar završne godine provodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi. Tijekom obrazovanja bila je demonstrator na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta i volonter u Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora. Objavila je nekoliko znanstvenih radova. Za svoj rad nagrađena je s dvije Dekanove nagrade i s Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

Što je točno Savjet mladih? Tko je njegov osnivač?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Samobora. Sukladno Zakonu o savjetima mladih, odluku o njegovom osnivanju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Gradsko vijeće Grada Samobora je 2007. godine donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora, kojom je uređen broj članova, način i postupak njihova izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga značajna pitanja. Aktualni saziv Savjeta mladih konstituiran je 24. veljače ove godine.

Koje su programske osnove rada Savjeta mladih?

Programske osnove rada Savjeta mladih očituju se u temeljnim funkcijama i zadacima koji su tom tijelu dodijeljeni. Savjet mladih, između ostalog, raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za svoj rad te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže donošenje odluka i programa za unapređivanje položaja mladih na području Grada Samobora, sudjeluje u izradi i implementaciji lokalnog programa djelovanja za mlade, skrbi o informiranosti mladih te potiče suradnju s drugim savjetima mladih u cilju razmjene međusobnih iskustava i provođenja zajedničkih programa, kao i s drugim tijelima u postizanju istog cilja. Kao posebne programske osnove, navedene i u Programu rada za 2014. godinu, mogu istaknuti zagovaranje i promicanje interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih, aktivno uključivanje Savjeta mladih u procese donošenja odluka koje su od važnosti za mlade, zatim podupiranje inicijative i ostvarenje prostora za mlade, kao i organizaciju tribina i edukacija čiji je krajnji cilj informiranje mladih o njihovim pravima i poticanje na aktivno sudjelovanje u oblikovanju politika od njihova interesa.

Kako se biraju članovi?

Postupak izbora članova Savjeta mladih pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom. Potom svoje kandidate za članove predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih na području Grada Samobora. Na temelju njihovih pisanih i obrazloženih prijedloga Gradsko vijeće bira članove (njih 9) na mandat u trajanju od dvije godine. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih. Pritom moram napomenuti da je u ožujku ove godine donesen novi Zakon o savjetima mladih, koji predviđa značajno drugačiji i detaljniji postupak izbora članova. Tako će idući saziv Savjeta mladih uz članove imati i isti broj njihovih zamjenika, te će se birati na rok od tri godine.

Što iz Programa rada za 2014. godinu posebno izdvajate?

Savjet mladih bi primarno trebao biti savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i nastojat ćemo da ono to uistinu i postane. Naime, osim sudjelovanja članova Savjeta mladih na sjednicama Gradskog vijeća, želimo biti uključeni i u rad drugih tijela koja se bave pitanjima od važnosti za mlade te sudjelovati u inicijalnim fazama procesa donošenja odluka od njihovog interesa. Cilj provođenja svih naših aktivnosti - edukativnih, informativnih, zabavnih... bit će što bolje povezivanje s mladima, kako bismo identificirali njihove želje i probleme te radili na njihovom rješavanju. Zbog toga smo već na početku mandata krenuli u aktivnosti promidžbe i predstavljanja Savjeta mladima (kroz provođenje ankete, prezentacije učenicima gimnazije, plesne tečajeve i sl.), kako bismo ih informirali o tome koja je važnost Savjeta mladih i što mi možemo učiniti za njih. Posebno je značajno i što skorije rješavanje pitanja prostora za mlade, što ćemo poticati kroz cijeli mandat. Do postizanja konačnog rješenja u pogledu otvaranja jedinstvenog Centra za mlade, u ovogodišnjem Programu rada predvidjeli smo privremeno uređenje prostorija koje Savjet mladih sada ima na raspolaganju, kako bismo u njima omogućili okupljanje mladih i njihovih udruga te provođenje barem dijela programskih aktivnosti. Moram istaknuti da smatram da smo dobar tim koji je spreman puno raditi i nastojat ćemo Savjet mladih dovesti do one razine na kojoj bi uistinu trebao i biti. Nadam se da ćemo to već ove godine pokazati, a iduće i potvrditi, na zadovoljstvo svih mladih na području Samobora.

(Samoborske novine)

FOTO: Romina Galović (druga slijeva)

 

Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora Romina Galović

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002