31.05.2016.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Vijećnici zadovoljni izvješćima

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dnevni red od tek deset točaka 24. redovite sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održane 30. svibnja, oduljio se zbog brojnih pitanja vijećnika, ali i zbog poduljih uvodnih izlaganja uz neka izvješća. A na dnevnom redu su uglavnom bila samo izvješća, od izvršenja gradskog proračuna za 2015. godinu, do raznih izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini gradskih trgovačkih društava, ustanova i institucija te zajednica udruga, čiji se rad sufinancira iz svetonedeljskog proračuna. Ipak, sva su izvješća, osim onoga o izvršenju proračuna, prihvaćena jednoglasno.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, obrazlažući izvršenje gradskog proračuna u prošloj godini, rekla je da su lanjski prihodi i primici bili 78 milijuna i 600 tisuća kuna, a rashodi i izdaci 79 milijuna i 200 tisuća kuna. Nastali manjak od oko 650 tisuća kuna pokriven je viškom od preko 12 milijuna kuna neutrošenih u 2014. godini. To su uglavnom namjenska sredstva prispjela u svetonedeljski proračun u zadnjem kvartalu prošle godine, koja nisu mogla biti potrošena do kraja kalendarske godine, uglavnom zbog imovinsko-pravnih pitanja koja koče investicije. U ovogodišnji će proračun također biti uključen višak od 12 milijuna kuna iz 2015. kod prvog rebalansa.

Lani su za oko 2,5% porasli prihodi od poreza i prireza na dohodak i poreza na imovinu. Porasli su i prihodi od komunalnog doprinosa zbog postupka legalizacije bespravne izgradnje, ali i prihodi od komunalne naknade, budući da je porastao broj obveznika njezina plaćanja, kao i utvrđenih većih kvadratura kod dosadašnjih obveznika. Naplaćeno je i 886 tisuća kuna penala za kašnjenje u izgradnji sportske

dvorane. Međutim, znatno je manje bilo primitaka od raznih kapitalnih pomoći od Zagrebačke županije, agencija i fondova, budući da je veći dio investicijske izgradnje priveden kraju. Ukupni prihodi u 2015. godini u Svetoj Nedelji bili su manji za 13,6 milijuna kuna nego u 2014. godini.

U strukturi rashoda najveći dio, oko 15 milijuna kuna ili 19% proračuna, utrošeno je na održavanje komunalne infrastrukture, a na njezinu izgradnju 9,7 milijuna kuna, što je 12% proračuna. U program predškolskog odgoja uloženo je 12 milijuna kuna ili 15% rashoda. Kredit za kapitalnu komunalnu izgradnju otplaćivan je redovito i nije bilo novih zaduživanja. Za obrazovne programe te za izgradnju

dječjih parkova i igrališta potrošeno je po 4 milijuna kuna. Preostali veći rashodi, koji se kreću između milijun i pol i 3 i pol milijuna kuna, bili su namijenjeni vatrogastvu, sportu, kulturi i socijali.

Vijećnik Ivica Vojvodić optužio je gradsku vlast da nije bila spremna za toliki priljev sredstava pa se već drugu godinu zaredom neutrošena sredstva prebacuju u sljedeću godinu, a vijećnica Romana Semenić je uz istu primjedbu predložila da se razmisli o ukidanju prireza ili da Grad možda za višak sredstava kupi zemljište za neke buduće projekte, sada kada je cijena zemljišta pala.

Gradonačelnik Drago Prahin podsjetio je da Grad ne može kupovati zemljište, osim za projekte koji su gotovi, a ne smije kupovati zemlju kako bi je preprodavao. Također je podsjetio da se mnogi projekti ne mogu realizirati zbog neriješenih imovinsko–pravnih odnosa te naveo primjer UPU-a Novaki, koji se ne donosi već 5 godina.

Na kraju je Izvješće o izvršenju proračuna u 2015. godini, kao i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja kojom se višak od 12 milijuna kuna prenosi u ovu godinu, doneseno većinom glasova.

Izvješće o prvoj godini rada gradske komunalne tvrtke Svenkom, kao i njegov direktor Dalibor Jakopec, koji ga je obrazložio, dobili su brojne pohvale, posebno za uređenje i održavanje groblja te za poslove ukopa, koje su od 1.5.2015. preuzeli od samoborskog Komunalca. Tim više što je prošle godine povećan broj ukopa i bio je najveći u posljednjih 20 godina. Vijećnici su naglasili da su građani zadovoljni uslugama novoformirane tvrtke, a nekoliko je vijećnika predložilo da bi se trebalo razmišljati o proširenju groblja, da se treba više popularizirati zelena tržnica, na kojoj ima premalo prodavača, te da treba razmišljati o tome da se djelatnost komunalnog poduzeća proširi i na organizaciju zimske službe čišćenja snijega. Zamjenik gradonačelnika Damir Halužan rekao je da će se o tome razmišljati kad se napravi izračun potrebnih ulaganja, kao što je to bilo i pri osnivanju ovog gradskog komunalnog poduzeća. A Freddy Burić također se složio da treba polako i oprezno ulaziti u nove djelatnosti tek formiranog gradskog komunalnog poduzeća, koje je prvu godinu rada završilo s 44 tisuće kuna viška prihoda nad rashodima.

Iscrpno usmeno i pismeno izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića Slavuj, Gordane Supanc, pozdravili su vijećnici, uz napomenu da je takvo izvješće vrtića zapravo po prvi put pred Gradskim vijećem. Uz pohvale radu i aktivnostima vrtića i ravnateljice, konstatirano je da je i nadalje najveći problem predškolskog odgoja nedovoljan kapacitet vrtića, naročito za djecu jasličkog uzrasta.

Izvješće Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje podnio je njen predsjednik Marijo Švigir. Od 20. travnja prošle godine vatrogasna zajednica ima zaposlena 3 profesionalna vozača na određeno vrijeme, a u tih 8 i pol mjeseci bili su na 62 intervencije. Lani je ukupno na području Grada bilo 137 intervencija, od kojih su više od 50% tehničke. U intervencije se uključuje i Javna vatrogasna postrojba Samobor, budući da u Svetoj Nedelji nije moguće sa svega tri zaposlena organizirati 24-satno dežurstvo, a uključeni su i članovi DVD-a, ukupno njih 311. Marijo Švigir zamolio je vijećnike da se pokuša riješiti problem istih naziva ulica u različitim naseljima Grada Svete Nedelje, na čemu se često gubi vrijeme kod intervencija zbog zabune. Također, predložio je da se profesionalci zaposle na neodređeno vrijeme, čime bi se postigle uštede i mogao zaposliti još jedan, budući da je sada problem ako bilo koji od postojećih ode na godišnji odmor ili bolovanje.

Mario Čižmešije predložio je, obzirom na postojeću procjenu opasnosti od požara, da se formira Javna vatrogasna postrojba, no gradonačelnik Prahin pojasnio je da te postrojbe financira MUP, a na dva zahtjeva Grada oba su puta odbijeni.

Pohvale za izvješće i rad upućene su i Zoranu Žitkoviću, predsjedniku Sportske zajednice Grada Svete Nedelje, u kojoj je okupljeno 35 sportskih udruga s ukupno oko 1500 članova u 19 grana sportova. Jednaku podršku dobio je i predsjednik Zajednica kulturno–umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje, Robert Maračić. Ta zajednica okuplja 15 udruga s ukupno 600-tinjak članova, najviše djece i mladih, a aktivna je kod svih lokalnih manifestacija te organizira brojna kulturno-umjetnička događanja.

Na kraju je, također uz jednodušnu podršku, prihvaćeno i izvješće Gradskog društva Crvenog križa Samobor, koje je podnijela njegova dugogodišnja ravnateljica Barbara Kos.

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek najavio je da će sljedeća sjednica Gradskog vijeća biti održana u srpnju.

D.K.

Aktualni sat

Na upit Marijana Habljaka o uređenju parka i asfaltiranju igrališta u Bestovju te drugim takvim objektima, gradonačelnik Drago Prahin je najavio da je napravljena ili se radi projektna dokumentacija za svih 11 planiranih objekata, od kojih se tri već rade, a ostali će najesen, jer su planirani proračunom.

Uz konstataciju da je bivši TOP-ov restoran u Kerestincu ruglo koje se ruši pa bi netko mogao i stradati, Mario Čižmešija je predložio da ga Grad sam sruši pa bi se vjerojatno lakše i prodao. Drago Prahin je rekao da je procjena (sve niža) rađena već nekoliko puta, ali Grad ne želi dati tu nekretninu zabadava pa je već zatražena ponuda za rušenje.

Dario Zurovec zanimao se za sanaciju mosta prije Restorana, no gradonačelnik je odgovorio da se radi o županijskoj cesti, a planovi ŽUC-a znat će se tek poslije 15. srpnja. A na pitanje Zurovca o vodi u Ul. M. Gupca u Maloj Gorici, gradonačelnik je rekao da se projekt radi i da će se napraviti čim projekt bude gotov.

Na upit Stjepana Bošnjaka o potraživanjima Grada prema GP Tempu u stečaju, gradonačelnik je rekao da se radi o 320 milijuna kuna te da će Grad nastojati dobiti barem dio nekretnina, zavisno od potraživanja ostalih vjerovnika.

Zamjenik gradonačelnika Damir Halužan odgovorio je na pitanje Ivice Matoševića o LAG-u Sava, rekavši da je LAG otvorio ured u komunalnom poduzeću u Zaprešiću. Tamo je zaposlena djelatnica Maja Čičko, uz radno vrijeme od 8 do 15 sati, a bit će otvoreni uredi i u Klinča Selu, Samoboru, Svetoj Nedelji i Jastrebarskom. Upravo je u tijeku testiranje, nakon kojega će 10 ljudi biti zaposleno na javnim radovima. Ukratko, priprema se teren za mjere koje su donesene u Strategiji razvoja do 2020. godine, za što će biti osigurano 1,75 milijuna EUR-a.

Romana Semenić zamolila je gradonačelnika da pokuša s autobusnim prijevoznicima Samoborček i Autoturist dogovoriti da se uvede barem jedna noćna linija od Črnomerca, što je on i obećao, uz napomenu da su i prije pokušavali, ali se s njima teško dogovara oko voznog reda autobusa.

Romanu Semenić zanimalo je i što je s dugom tvrtke Čičak sport, kojoj je Grad oprostio dio komunalnog doprinosa za korištenje sportske dvorane u Kerestincu. Dvorana je godinama zatvorena, tvrtka je u stečaju, a Grad nije iskoristio svoja potraživanja. Drago Prahin rekao je da je Grad dao svoja potraživanja u prvom stečaju, a sada je vrijednost dvorane u drugom stečaju smanjena s 13 na 9 milijuna kuna. Grad je ponovio svoja potraživanja i u drugom stečaju, no ona su sada uvećana i za komunalnu naknadu koja u međuvremenu nije plaćana.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002