11.03.2008.

Dvorana u Rudama u fazi je projektiranja

Još malo pa će početi i radovi

Dvorana u Rudama u fazi je projektiranja

Šport projekt iz Samobora, točnije dipl.ing.arh. Ratimir Škutelj, izrađuje projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu Osnovne škole Rude, koja će biti izgrađena na jugoistočnoj parceli uz zgradu škole. Još krajem prošle godine, na temelju prihvaćenog idejnog rješenja, izdana je lokacijska dozvola. Rok za izradu projektne dokumentacije je početak ožujka, a u njoj će biti obuhvaćen arhitektonsko-građevinski projekt, projekti mjera zaštite od požara, vodovoda i kanalizacije, projekt strojarskih instalacija i elektroinstalacija, kao i projekt prometnih površina i parkirališta te projekt uređenja hortikulture. Nakon toga slijedi izrada izvedbenog projekta te ugovaranje radova na izgradnji dvorane.

Prema postojećem idejnom rješenju planirana je jednodjelna dvorana dimenzija sportske površine 44 x 22,5 metara, visine 9 metara, kao dogradnja postojećoj školskoj zgradi. Dvorana će dijelom nadsvoditi potok Gradnu pa će se izvesti i propost, prema vodopravnim uvjetima, za što je već ranije dobivena suglasnost Hrvatskih voda.

Tlocrtna površina građevine je 1687 m2, bit će izvedena u dvije etaže (prizemlje i kat). Ulaz u pet svlačionica, kabinet, spremišta i sanitarne prostore bit će s postojećeg platoa ispred škole, odnosno iz same škole, a ulaz za gledatelje s nivoa postojeće ceste. Planirano je 150 sjedećih te oko 100 stajaćih mjesta u gledalištu. Na tom gornjem nivou, uz cestu, planiran je sportski trg s prostorima za potrebe sportskih klubova te prostor za klupski caffe, a na terasi je planirano i dječje igralište. Parkiralište će biti uređeno s druge strane ceste, uz prostor stare škole. Prilaz svim nivoima je osiguran rampama za pristup osoba s invaliditetom.

M.Š.

 

Dvorana u Rudama u fazi je projektiranja

Arhiva 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002