26.01.2012.

Voditeljica Porezne uprave Samobor mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović

Jasna pravila za godišnje porezne prijave

Voditeljica Porezne uprave Samobor mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović

S voditeljicom Porezne uprave Samobor mr.sc. Mirjanom Mahović Komljenović, dipl.oec, nakon nedavno održanog seminara za građane i poduzetnike o poreznim novostima i zakonskim procedurama vezanim uz podnošenje godišnjih poreznih prijava, porazgovarali smo kako bi i čitateljima Glasnika olakšali ovogodišnje ispunjavanje poreznih obrazaca.

Koliko je godišnjih poreznih prijava zaprimljeno do sad?

Jako malo, svega 30-ak, što je i uobičajeno, jer obično se podnošenje godišnjih poreznih prijava intenzivira početkom veljače, a pogotovo pred kraj roka, koji je ove godine 29. veljače. No, u svakom slučaju će prijava za 2011. ukupno biti manje nego prijašnjih godina. Tako npr. 2009. godine smo ih zaprimili 15-ak tisuća, prošle godine oko 9 tisuća, a za 2011. očekujemo da će ih biti oko 5-6 tisuća. Iako je tijekom prošle godine došlo do izmijenjenih odredbi Općeg poreznog zakona, koji propisuje obvezu elektroničkog dostavljanja obrazaca u Poreznu upravu za velike i srednje poduzetnike te obveznike PDV-a kojima je godišnja vrijednost oporezivih isporuka veća od 800.000,00 kn, elektroničko dostavljanje obrazaca odnosi se na ID, PD i PDV obrasce, a za godišnju poreznu prijavu još nije propisana takva mogućnost. Znači, porezni obveznici prijavu poreza na dohodak za 2011. mogu predati ili neposredno u našoj ispostavi kod referenta ili je mogu poslati preporučenom poštom.

Razlog očekivanom smanjenju godišnjih poreznih prijava, spomenuli ste to i na nedavnom seminaru, je činjenica da je za 2011. godinu ukinuta većina poreznih olakšica?

Svakako jedan od razloga zašto će obveznici podnijeti manji broj prijava je činjenica da se više ne mogu koristiti olakšice po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, premije za dobrovoljno mirovinsko i dopunsko zdravstveno osiguranje, a ne mogu se koristiti ni olakšice po osnovi stambenih potreba i zdravstvenih usluga. Drugi razlog manjeg zaprimanja prijava je taj što je Zakonom o porezu na dohodak propisana obveza za poslodavce, pravne i fizičke osobe, da za svoje radnike sastave godišnji obračun poreza na dohodak sa zadnjom isplatom plaće u 12. mjesecu 2011., ako plaća tijekom godine nije mjesečno redovito isplaćivana, radi čega nisu ni iskorištene porezne olakšice. Prema tome, poslodavci su na određeni način produžena ruka Porezne uprave i preplaćeni porez na dohodak vratili su svojim radnicima, koji više radi toga ne trebaju podnositi godišnju poreznu prijavu.

Je li ipak ostalo što od olakšica koje mogu iskoristiti porezni obveznici za 2011. godinu?

Izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak poslodavcima je dana mogućnost korištenja neoporezive uplate premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u 3. stup u korist svojih radnika i to do 500 kuna mjesečno, odnosno za 2011. godinu poslodavci su mogli su po toj osnovi ostvariti troškove poslovanja do 6.000 kuna. Znači, iznos od 6.000 kn se poslodavcima priznaje kao trošak poslovanja, a radniku se ta isplaćena premija do 500 kuna mjesečno ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada, radi čega se i ne obračuna porez i prirez. Koliko ima takvih poslodavaca tek će se vidjeti, jer poslodavci koji koriste tu poreznu olakšicu moraju do kraja veljače Poreznoj upravi dostaviti propisani obrazac s točnom evidencijom o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, budući se na neki način radi o isplaćenoj plaći radniku, a bez poreza. Međutim, kad jednog dana dođe do isplate mirovine iz 3. stupa, onda postoji obveza da se na tu isplaćenu mirovinu obračuna porez na dohodak od osiguranja, obveza čega je na isplatitelju 3. stupa i to prema stopi koja će tada važiti, a koja trenutno iznosi 12 posto. Drugim riječima, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 3. stupa i nisu baš prava olakšica, nego neka vrsta primitaka s odgođenim plaćanjem, jer u konačnici porez će na taj primitak biti naplaćen kod isplate osigurane svote.

S olakšicama ili bez njih, tko je obavezan podnijeti godišnju poreznu prijavu?

Kao i ranijih godina, dvije su kategorije poreznih obveznika; jedni koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu i drugi koji to mogu, ako žele. Obveznici koji je moraju podnijeti su svi oni koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, dakle plaću, kod dva ili više poslodavca istodobno; svi obveznici koji ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja za koje vode poslovne knjige; poreznu prijavu obavezno podnose i porezni obveznici koji su ostvarili drugi dohodak, po kojoj osnovi su upisani u registar poreznih obveznika u našoj Poreznoj upravi, kao i sve fizičke osobe koje su ostvarile poticaje radi čega su obvezne za svoje poslovanje voditi poslovne knjige.

Što je s građanima koji su uz plaću ostvarili i neki dodatni autorski honorar za koji ne moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali bi mogli? Isplati li im se to?

Ako porezni obveznik uz plaću ostvari autorski honorar, nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu. Ali, ako je ipak želi podnijeti, u prijavi je obvezan iskazati sve ostvarene dohotke u godini. Međutim, treba napraviti izračun godišnjeg poreza prije podnošenja prijave, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja te se umjesto povrata dogodi razlika koju je potrebno uplatiti u proračun.

Što je s uzdržavanim članovima obitelji?

Svi građani, pa tako i obrtnici, imaju pravo na neoporezivi dio dohotka po osnovi uzdržavanih članova. Njima se smatraju djeca, roditelji, preci i potomci u izravnoj liniji. Međutim, kod uzdržavanih članova treba voditi računa da isti ne mogu na godišnjoj razini ostvariti oporezivih ili neoporezivih primitaka do iznosa većeg od 10.800 kuna. Na primjer, dijete koje je uzdržavani član roditelju, radilo je preko student servisa i ostvarilo u 2011. godini više od 10.800 kuna primitaka. Tada se to dijete ne može smatrati uzdržavanim članom, odnosno olakšicom svom roditelju. U tom slučaju porezni obveznik mora podnijeti svoju poreznu prijavu te vratiti dio poreza koji se koristio kao olakšica za uzdržavanje kroz obračun plaće, pri čemu i dijete može samo za sebe podnijeti svoju godišnju prijavu. Međutim, dijete obično nema povrat, budući su isplate preko student servisa do određenog iznosa ionako neoporezive.

Podsjetimo naše čitatelje što se obavezno prilaže godišnjoj poreznoj prijavi, pogotovo kad govorimo o obrtnicima.

Obrtnici su obavezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a uz nju su dužni priložiti izvadak iz poslovnih knjiga, takozvani pregled primitaka i izdataka koji su ostvareni u 2011. godini; obrazac dugotrajne imovine (DI) gdje se moraju upisati sve stvari i prava dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost veća od 3.500 kuna, a vijek trajanja dulji od godinu dana; ugovore i isprave o otuđenju radnje, ako ih je bilo tijekom godine, kao i isprave o udjelu u zajednički ostvarenom dohotku, ako djelatnost ostvaruje više supoduzetnika. Uz godišnju poreznu prijavu, obrtnici su dužni priložiti evidencije i dokumente u svezi korištenja državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu te naukovanje, ako su imali takvih izdataka tijekom godine, a prema Zakonu o državnoj potpori, po kojoj osnovi mogu u poreznoj prijavi dodatno umanjiti svoj ostvareni dohodak.

Ove godine konačno imamo i jedinstvene porezne stope?

Za 2011. godinu vrijede 3 porezne stope: prva je 12%, kojom se oporezuje dohodak ostvaren u visini do 43.200 kuna, zatim 25% poreza na dohodak u rasponu od 43.200 kuna do 129.600 kuna i 40% za ostvareni dohodak iznad 129.600 kuna. Zbog jedinstvenih stopa i ukinutih olakšica obrazac godišnje porezne prijave (DOH) je ponešto izmijenjen u tom dijelu.

Na kraju, podsjetimo i da postoji kategorija onih koji uopće ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu?

To su fizičke osobe kojima je porez na dohodak za 2011. godinu bio utvrđen u paušalnom iznosu. Ali, ako obveznici uz dohodak od paušala ostvaruju i neku drugu vrstu dohotka, po kojoj osnovi se može ostvariti pravo na povrat poreza, tada mogu podnijeti poreznu prijavu u kojoj će iskazati sve ostvarene primitke, ali bez paušalnog dohotka.

 

Voditeljica Porezne uprave Samobor mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović

Arhiva 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002