17.08.2020.

Ističe rok za prijedloge za javna priznanja Grada Samobora

Rok za prijedloge do petka 21.8.

Ističe rok za prijedloge za javna priznanja Grada Samobora

Još je svega nekoliko dana ostalo za slanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora. Natječaj je raspisan krajem lipnja, a krajnji rok za podnošenje prijedloga je petak, 21. kolovoza. Prijedlozi se mogu poslati za sljedeće nagrade: Povelju počasnog građanina Grada Samobora, Nagradu za životno djelo ili Nagradu Grada Samobora. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Samobora, a priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

Dakako, utvrđeni su i kriteriji pa tako počasnim građaninom Grada Samobora može se proglasiti domaća i strana fizička osoba koja nema prebivalište na području Samobora, a zaslužna je za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Samobora, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te razvoj Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti, kao i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i druge osobe posebno zaslužne za Grad i Republiku Hrvatsku.

Nagrada za životno djelo Grada Samobora dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama za rezultate i djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti značajnih za život Grada Samobora. Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

Nagrada Grada Samobora dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Gradu Samoboru. Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u protekloj godini, imajući u vidu i dosadašnje ukupno djelovanje, aktivnosti, postignuća i zasluge. Ovlašteni predlagatelji su sve pravne i fizičke osobe te, naravno, gradski vijećnici, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik te vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati naziv javnog priznanja za koje se fizička ili pravna osoba predlaže, ime i prezime/naziv predlagatelja, potom životopis fizičke osobe/podatke o pravnoj osobi koja se predlaže (uz naznaku prebivališta/sjedišta) te obrazloženje prijedloga.

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici do 21. kolovoza 2020. godine na adresu: Grad Samobor, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, ili osobno u sobu br. 2, Urudžbeni zapisnik, s naznakom “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora”.

I.H.

 
17.08.2020.

Naš lutajući reporter uvijek na pravom mjestu

Joco je rekal na ima največega

Naš lutajući reporter uvijek na pravom mjestu

Joco je rekal da nigdo nigdar v Samoboru ni imal večega. Rekal je da bu mi ga pokazal ak pem z njim na njegov grunt. Uvredil se je kaj ja nis htel mam iti. Malkice mi je prijatel čudan od kad je prestal pit. Rekal sam mu da još nisu zmislili cepivo protiv toga da piješ a ostaneš trezan. A morti je on ljubomoran kaj se ja još nedam a on je furt žedan. Pa kak bi ja trezan išal glediti Jocin grunt. Sto put smo gore kartali i pili i po tri dana doma nismo bili. A sad bi štel da nekaj trezni merimo i da smo sami. I tak sam čera bome imal kaj za videti. Istinu je Joco govoril, ni niš lagal. Ja sam mu ga vlastoručno zmeril. Dobro, nis ga ovaj put vagal, al istinu velim - časna muška, ovaj put Joco ni lagal.

Bažul mu ima pol metra saka komuška. Tak zraste, veli on, kad seme v zemlu dene ruka muška. Pripovedal je kedan dan da mu je bažul velki kak puška. Ja sam pak mislil da ga to negdo fest na mene huška. Baš si je dal s tim bažulom oduška. No, dobro ni velki baš tak. Velki mu je kak poluautomat. Kad se tog bažula napuca gdo bu s Jocom mogal spat?

Ak od tak velkog nemam tremu rekal je da bu mi dal seme za ženu. Joco tvrdi da je bažul fini. Opće nema konca. Natrgal sam si par komuški i doma ih donesel a moja žena, kak bi i saka druga, spraznila mi je gertašlina i na semišče prešla mam kupiti velkoga lonca.

Romeo Ibrišević

 

Ističe rok za prijedloge za javna priznanja Grada Samobora

Naš lutajući reporter uvijek na pravom mjestu

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002