07.03.2018.

Predložite članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

Prijave do 21. ožujka

Predložite članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 21. ožujka 2018. godine.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

Tekst ponovljenog javnog poziva i prijavnica nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije https://mladi.zagrebacka-zupanija.hr/. Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Zagrebačke županije".

M.B.

 
07.03.2018.

U Gradskoj knjižnici Samobor gostovao Bruno Šimleša

Istine i laži o ljubavi

U Gradskoj knjižnici Samobor gostovao Bruno Šimleša

Malo je onih, pogotovo žena, koji nisu čuli za Brunu Šimlešu, sociologa, pisca, aktivnog blogera i kolumnista, koji već niz godina jednostavnim i pitkim jezikom govori o muško-ženskim i ostalim međuljudskim odnosima, posebno onima unutar obitelji i prijatelja. Šimleša je u utorak, 6. ožujka, u samoborskoj Gradskoj knjižnici predstavio svoju devetu knjigu naslova Istine i laži o ljubavi, u kojoj je objedinio svojih pedesetak eseja u kojima se provlači tema ljubavi kroz roditeljstvo, djecu i odnose supružnika ili partnera.

Što je sve važno u ljubavi, kako je zadržati i kako naučiti voljeti sebe i druge, samo su dio brojnih pitanja na koje je Šimleša nastojao odgovoriti u svojoj knjizi, ali i brojnim posjetiteljima knjižnice koji su došli na druženje s popularnim piscem.

U knjizi je otisnuto i dvadesetak QR kodova, putem kojih se na YouTubeu mogu pronaći dodatna pojašnjenja tema koje Šimleša propituje u svojim djelima.

20. ožujka u Kinu Europa Šimleša će također održati predavanje o ovoj temi, a poziv na dolazak upućen je svima koji žele podržati i humanitarni aspekt ovog događanja, jer prihod od ulaznica ide za Udrugu Sve za nju.

M.K.

 
07.03.2018.

Ustava na Gradni mogla bi biti nova samoborska atrakcija

Još samo da zaplove i labudovi

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora iznijelo je Gradu Samoboru prijedlog obnove stare ustave na Gradni koja je stvarala akumulaciju Bajer u samom središtu Samobora.

Ustava je služila za pokretanje mlina Reklama u neposrednoj blizini, a usporena voda Gradne posebnim kanalom se usmjeravala na mlinsko kolo koje je pokretalo stari mlin za mljevenje žitarica. Budući da su drvene zapornice bile vrlo spore za dizanje kod nailaska velikih voda Gradne, Hrvatske vode odlučile su ih ukloniti, jer su bile neefikasne za brzu reakciju. Slijedom toga, sam mlin je uskoro prestao s radom, a potok Gradna izgubio je na svojoj prepoznatljivosti. Kako bi se obnovilo prijašnje stanje, odabrana je stara lokacija za novu ustavu Samobor, a odabrana je visina vode u akumulaciji na približno istoj koti kao i kod stare akumulacije. Za usporavanje vode izabrana je klapna koja se pri nailasku većih voda automatski spušta, a nakon prolaska tih voda, vraća se i podiže u početni položaj. Neposredno uzvodno od nove ustave, predviđena je izgradnja pješačkog mostića namijenjenog turističkom obilasku ustave Samobor te prolazu preko potoka Gradna.

Kako bi se obnovio dojam starog mlina Reklama, predviđeno je i mlinsko kolo na desnoj obali potoka Gradna, koje bi bilo stalno u pogonu, a u višim fazama projekta, moguće je ovdje ugraditi i generator za proizvodnju struje.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec istaknuo je kako Grad Samobor podržava ovu inicijativu, no njezina realizacija ovisi ponajviše o Hrvatskim vodama.

- Dat ćemo sve od sebe kako bi Hrvatske vode prepoznale ovaj projekt i omogućile njegovu realizaciju. Ovdje imate potpunu podršku Grada - dodao je Stanec.

I zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković istaknula je kako bi ovaj projekt imao veliki značaj za Samobor, jer bi dao dodatni turistički značaj centru grada.

Osim o obnovi ustave na Gradni, Društvo inženjera i tehničara iznijelo je i prijedloge za nastavak radova na rekonstrukciji kompozicije vlaka Samoborčeka. Naime, u tijeku su radovi na obnovi krovova vagona, a Grad, Samoborski muzej i Društvo zajednički će raditi na tome da se osiguraju sredstva za cjelovitu obnovu Samoborčeka. Iz tog razloga nije se ni započelo s uređenjem parka u kojem se vlak nalazi, jer se traži inovativno rješenje zabavnog, ali i edukativnog karaktera, koje će privući nove posjetitelje.

P.A.

 
07.03.2018.

Županija objavila natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

2,2 milijuna kuna za zdravstvo i socijalu

Županija objavila natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2,2 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2018. godini.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera.

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave preporučenom poštom najkasnije do 5. travnja 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava programa - zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost - NE OTVARAJ" ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu. Prijave se podnose do 5. travnja 2018. godine

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485, 6009-447 i 6009-405.

M.B.

 

Predložite članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

U Gradskoj knjižnici Samobor gostovao Bruno Šimleša

Ustava na Gradni mogla bi biti nova samoborska atrakcija

Županija objavila natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002