01.02.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o prikupljanju i razvrstavanju otpada

Smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o prikupljanju i razvrstavanju otpada

Tek u večernjim satima posljednjeg dana roka za donošenje i Sveta Nedjelja je dobila novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje. Odluka je donesena jednoglasno (10 glasova ZA) na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete nedelje 31. siječnja, no vijećnici HDZ-a su za vrijeme glasovanja demonstrativno napustili sjednicu, budući da dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-a nisu prihvaćena. Amandmani Kluba HDZ-a, koji nisu bili prihvaćeni, odnosili su se na mogućnost kupnje spremnika od 60 litara i na obvezu da koncesionar jednom godišnje o svom trošku dezinficira spremnike.

Glasovanju je prethodila podulja rasprava, uz brojne kritike, od toga zašto se doslovno čekalo posljednji rok za donošenje odluke, do sumnji da je odluku radio koncesionar, a ne gradske službe, što je demantirao zamjenik gradonačelnika Davor Nađi.

Uglavnom su oporbeni vijećnici iznosili primjedbe da nije dovoljno jasno obrazložen sistem cijena i naplate, da se smanjuje broj odvoza, a cijena ostaje ista (možda i viša), da bi uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada od 80, 120, 240 i 1100 litara trebalo građanima omogućiti i kupnju manjih od 60 litara, što bi bilo jeftinije za one koji odvajaju više korisnog otpada. Velik dio primjedbi odnosio se i na nejasan sistem kazni, a vijećnike smeta da koncesionar sam odlučuje o kaznama, naplaćuje ih i to ostaje njegov prihod, pa su predlagali da bi Grad, a ne koncesionar, trebao odlučivati o kaznama i prigovorima građana te da bi Grad trebao zaštititi građane od neprimjerenog načina naplate kazni putem odvjetničkog ureda. Zasmetalo je vijećnike i što se pomiče rok dospijeća naplate s 15. u mjesecu na 10. u mjesecu (kako je određeno novom odlukom). Vijećnici su zatražili i da se ispita može li Grad (kao do sada) plaćati 650.000 kuna za odvoz prikupljenog otpada, a ne da to bude novi trošak za građane te ukazali i na hitnu potrebu edukacije građana o novostima koje donosi ova odluka.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi odgovarao je na pitanja vijećnika te naglasio da se Odluka mora donijeti radi obveze usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpada i s Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, a cilj njezina donošenja je da se građani potaknu na odvajanje korisnog od komunalnog otpada te da ih se cijenom stimulira na odvajanje korisnog otpada i smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Sada će se cijena odvoza otpada formirati drugačije, prema volumenu kante i broju odvoza, a građani će moći uštedjeti, jer neće morati svaki put stavljati kantu za odvoz otpada (kad nije puna), pa će im se na kraju svakog obračunskog razdoblja (6 mjeseci) umanjiti cijena ako su imali manje odvoza. Odlukom je predviđen minimalan broj odvoza i zakonom i uredbom propisani minimalni standardi, a konačni uvjeti bit će dogovoreni s koncesionarom, EKO Florom, u aneksu koncesijskog ugovora o kojem će Grad sada s njima pregovarati. Zato je moguće, rekao je Nađi, da će se naknadno moći donijeti još neke izmjene i dopune u pregovorima s koncesionarom.

Pri izradi Odluke cilj je bio smanjenje količine mješovitog komunalnog otpada, bez opterećenja građana previsokim cijenama, rekla je pročelnica Biserka Delač, te protumačila da su u Odluku stavili minimalne (obvezne) standarde propisane Uredbom RH, budući da broj odvoza povisuje cijenu. Također je podsjetila da sada cijena za 1 litru otpada mora biti ista za sve korisnike, a do sada to nije bilo tako.

Davor Nađi najavio je informativnu kampanju, kojom bi se kroz razne medijske kanale educiralo građane, a koja bi se financirala sredstvima EU fondova za te namjene iz natječaja koji je upravo raspisan.

I Vesna Centa, predstavnica EKO Flora, odgovarala je na pitanja vijećnika te protumačila da će se kazne naplaćivati po prijavi komunalnog redara, a nadzor će provoditi koncesionar u suradnji s komunalnim redarima po prijavama, uz dokaze kao što su fotografije, video snimke, izjave, evidencije i sl. Vesna Centa naglasila je da prema novom zakonu onaj koji stvara otpad, taj ga i plaća, pa bi i nove kante od 60 litara trebali platiti građani. Također je najavila da će spremnici za otpad vjerojatno biti čipirani, što će biti dokaz o izvršenoj usluzi i preuzetoj količini otpada. Pojasnila je da u strukturi cijene za građane postoje fiksni troškovi, a to su svi oni koji su preduvjet za davanje usluge, a promjenjivi dio cijene odnosi se na količinu i učestalost odvoza. Također je podsjetila da će sada trebati manje odvoza miješanog komunalnog otpada, kada se bude odvojio koristan otpad.

Ova će odluka stupiti na snagu osmog dana od objave u Glasniku Grada Svete Nedelje, a koncesionar se obvezuje ispuniti tehničko–tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu i broju pražnjenja na cijelom području Grada do 31. listopada ove godine. Do tada će se naplaćivati prema dosadašnjem načinu naplate i važećem ugovoru o koncesiji. A do 30. travnja ove godine davatelj javne usluge obvezan je uspostaviti i koristiti digitalni sustav Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu.

Nakon ove, većinom glasova donesena je i Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Svete Nedelje.

Većinom glasova je na prijedlog gradonačelnika Darija Zurovca donesena i Odluka o kupnji nekretnine u Hoto naselju, vlasništvu stečajnog dužnika DORF d.o.o. u stečaju, ukupne vrijednosti 687.603,62 kune. Sredstva za to osigurana su već u Proračunu Grada Svete Nedelje, radi stjecanja zemljišta za proširenje javnih površina u vlasništvu Grada.

Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama s Grada Svete Nedelje na RH u k.o. Rakitje donesena je jednoglasno, a te se nekretnine daju na upravljanje Hrvatskim vodama za uređenje potoka Guštiraj, gdje će se zatvarati otvoreni kanali i regulirati potok.

D.K.

Aktualni sat

Marko Kresonja (SDP) pitao je kada će se urediti kanal Guštiraj u Rakitju, a gradonačelnik Dario Zurovec je odgovorio da su pripremni radovi u tijeku.

Jozu Vrdoljaka (HDZ) zanimalo je kad će se urediti dječji park u Sigetu, a gradonačelnik je rekao da se krenulo s kupnjom opreme za to i druga igrališta.

Božidara Jedvaja (BM 365) zanimalo je što se događa s Tempom i Vijaduktom, koji su u stečaju, a gradonačelnik je odgovorio da je Tempo predmet dražbovanja na sudu, a za Vijadukt nemaju informacije, pa će kad saznaju poslati pisanu informaciju. Na Jedvajev upit o vodovodu za Svetonedeljski Breg, gradonačelnik Zurovec rekao je da su pripreme u tijeku.

Goran Kanižaj (HDZ) tražio je da se ne počne s penalizacijom za one koji nemaju nepropusne septičke jame te je predložio da se radije požure radovi na izgradnji kanalizacije i da građani plate priključke, a ne da sada grade nepropusne septičke jame (jer su u većini slučajeva stare i propusne). On smatra da se ne treba čekati da kanalizacija iz Zagreba dođe do Kerestinca, već bi Sveta Nedelja trebala što prije taj preostali dio napraviti. Dario Zurovec rekao je da je kanalizacija došla do benzinske crpke u Ježdovcu i nedostaje još svega 400 metara koje Zagreb treba (prema dogovoru) napraviti da bi se onda spojili u Kerestincu, a slično je i s dijelom koji dolazi iz Stupnika. Zurovec je rekao da se građani koji nemaju nepropusne septičke jame neće odmah kažnjavati, već će se prvo samo upozoravati.

Na upit Marijana Vojvodića (HDZ) o lošem stanju asfalta i bankina u Ulici Vojvodići, gradonačelnik Zurovec odgovorio je da će biti pokrpan asfalt, a na upit o saniranju ceste nakon uvođenja kanalizacije kod Čakanića, pojasnio je da je to obveza koncesionara.

Zdenko Tubikanec (HDZ) opet je pitao za završetak radova u Ul. braće Ribar u Bestovju, na što je gradonačelnik odgovorio da je rok 28. veljače.

Damiru Halužanu (HDZ) je na upit o branitelju oboljelom od PTSP-a, koji već tri mjeseca traži pomoć od Grada, gradonačelnik odgovorio da to nije točno, jer su tom branitelju i do sada pomagali i s njim o tome razgovarali, a Biserka Delač je rekla da su tog branitelja već više puta pomagali, no sada on traži novac za dogradnju objekta stambenog, ali "na ruke", jer bi to radio uz pomoć prijatelja, ali Grad to ne može tako isplatiti. Na Halužanov upit o poljoprivrednom zemljištu koje je, nakon što ga je jedan čovjek koristio 30 godina, dodijeljeno drugom, koji nije poljoprivrednik, Biserka Delač je odgovorila da je došlo do zbrke, jer su za isto zemljište izdali dvije potvrde, budući da jedna nije bila u evidenciji te se to sada rješava.

 
01.02.2018.

U OŠ Milana Langa njeguju se i debatne vještine

A sada - na županijsko!

Debatni klub OŠ Milana Langa iz Bregane ugostio je Dariju Jeger, istaknutu članicu Hrvatskog debatnog društva, iskusnu debatnu trenericu, sutkinju i osobu zaduženu za sva događanja vezana za debatu u osnovnim i srednjim školama. Za debatante 8. razreda Darija je održala izuzetno zanimljivu edukaciju/trening i učenicima još više približila Karl Popper debatu, format po kojem u toj školi vježbaju.

Teze, definicije, kriteriji, argumenti, afirmacija, negacija osnovni su pojmovi svake rasprave. Pravila i koraci jasno su zadani. Timovi sačinjeni od vještih govornika jasno izriču argumente, uvjerljivo ih brane ili pronalaze slabosti suparničkog tima.

Sama pobjeda nije cilj. Poboljšanje prezentacijskih i komunikacijskih vještina, bolje samopouzdanje, razvijanje kritičkog mišljenja i tolerancije prema okolini te motiviranost za stjecanje novih znanja samo su neki od pozitivnih učinaka debate na mlade ljude.

Učenici i djelatnici OŠ Milana Langa zahvalili su Dariji na dolasku i nastavili s pripremama za županijsko natjecanje.

Josipa Tandarić i Vlasta Vereš

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o prikupljanju i razvrstavanju otpada

U OŠ Milana Langa njeguju se i debatne vještine

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002