26.01.2018.

Na Odjelu za djecu i mlade GKS-a predstavljene terapeutske slikovnice Centra Proventus

Slikovnice o strahu, sreći, ljutnji i tuzi

Šesnaest slikovnica autorica Tatjane Gjurković i Tee Knežević, voditeljica i psihoterapeutkinja u Centru Proventus, predstavljeno je u četvrtak, 25. siječnja, na Odjelu za djecu i mlade samoborske Gradske knjižnice. Slikovnice su terapeutske, jer kroz simbole i metafore, uz brojne životinjske likove i njihove priče, pomažu djeci da se suoče sa svojim strahovima, ljutnjama, sreći, tuzi i drugim emocijama. Slikovnice također mogu pomoći roditeljima i odgajateljima u odgoju djeteta, kada treba pronaći način da se djeca suoče s emocijama koje još ne znaju verbalno izraziti.

Terapeutske slikovnice su nastale ciljano nakon brojnih iskustava u radu autorica s djecom, roditeljima i odgajateljima te potiču uzajamno povjerenje, kao i usvajanje dobrih obrazaca ponašanja, što u konačnici vodi pravilnom razvoju emocionalne inteligencije kod djeteta.

Predavanju i predstavljanju slikovnica nazočili su i samoborski odgajatelji i poneki roditelj pa je za očekivati da će ih implementirati u svakodnevnom kontaktu i odgoju naših najmlađih.

M.K.

 
26.01.2018.

Predavanje više kustosice Gordane Remussini o egipatskim i bosanskim piramidama

Zašto nas piramide još uvijek fasciniraju?

Predavanje više kustosice Gordane Remussini o egipatskim i bosanskim piramidama

Gordanu Remussini poznajemo kao višu kustosicu Samoborskog muzeja, iza koje stoje brojne izložbe i stručna izlaganja u njezinoj matičnoj kući. U samoborskoj Gradskoj knjižnici, a na inicijativu zainteresiranih članova Matice hrvatske, u četvrtak, 25. siječnja, održala je predavanje naziva Piramide: Od Egipta do Visokog – alternativni pristup povijesti i svrsi piramida.

Uvodno je Remussini pojasnila kako su ju piramide, još uvijek fascinantne istraživačima, povjesničarima i arheolozima kao neiscrpan izvor informacija, privatno počele zanimati nakon što je pročitala dio literature koja se bavi tom problematikom te nakon što je posjetila Visoko i upoznala se s istraživanjima Semira Osmanagića o bosanskim piramidama.

Brojnim posjetiteljima predstavila je najpoznatije teorije znanstvenika, egiptologa i alternativnih istraživača piramida kroz stoljeća, jer ove i slične građevine otkrivene su i na drugim kontinentima, a njihova namjena i starost i danas su predmet rasprava brojnih znanstvenika i istraživača.

No, jesu li piramide djelo ljudskih ruku ili neke od civilizacija koje još nismo otkrili, tek ostaje za vidjeti.

Uglavnom, posjet bilo kojem do sada otkrivenom lokalitetu piramida itekako će vas potaknuti na razmišljanje.

M.K.

 
26.01.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Edukacijom do kvota za razvrstavanje otpada

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Većina točaka dnevnog reda (njih pet) prve ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 25. siječnja, bila je vezana uz rješavanje pitanja komunalnog otpada. Kod svih tih točaka postignuta je potpuna suglasnost vijećnika pa su donesene jednoglasno.

Svakako najvažnija, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, donesena je radi usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i s Uredbom o gospodarenju otpadom. Zvonko Župančić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, pojasnio je da je prijedlog ove odluke, kao i ostalih iz te sfere koje su bile na dnevnom redu, prošao tzv. javno savjetovanje tako da su objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Samobora. Međutim, nije bilo nikakvih primjedbi niti od građana niti od udruga ili gospodarskih subjekata. Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja navedenih vrsta otpada, kao i način odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada te način gospodarenja komunalnim otpadom. Cilj ove odluke je uspostava javnog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja te zaštite okoliša i javnog interesa. Odlukom su propisane kako obveze davatelja, tako i korisnika usluga, način formiranja cijena, ali i kazne za korisnike koji se ne pridržavaju obveza razvrstavanja otpada. Nadzor nad provedbom Odluke obavljat će komunalni redari, a davatelj javne usluge (Komunalac) je dužan ispuniti tehničko – tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Grada Samobora najkasnije do 1. studenoga ove godine.

Vladimir Skendrović (HDZ) prigovorio je načinu naplate po volumenu, koji nije pravedan za sve korisnike te zatražio da Komunalac napravi analizu učinaka tog sistema, jer bi bilo pravednije naplaćivati po težini. Damir Skok (BM 365) i Irena Franceković (MOST) naglasili su da će vrlo važna biti edukacija građana. S time se složio i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec te dodao da je ova odluka morala biti donesena u kratkom roku, no da će se još moći mijenjati i prilagođavati najboljem sustavu. On je naglasio da je krajnji cilj, uz kvalitetno zbrinjavanje otpada, da odvoz otpada za korisnike ne poskupi. Također, složio se da bi odvoz otpada korisnici trebali plaćati prema težini, no za to je potrebno stvoriti preduvjete, od odvajanja i prijevoza do recikliranja.

Sljedeća je bila Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. I ovdje će, naglasio je Zvonko Župančić, izuzetno važna biti edukacija pa se Grad već javio za sredstva EU fondova koja imaju tu namjenu. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, u dijelovima koje je bilo potrebno uskladiti s novodonesenim odlukama o otpadu.

Iako je Gradsko vijeće još u rujnu prošle godine dalo suglasnost i jamstvo Komunalcu za zaduživanje kod HBOR-a radi izgradnje Reciklažnog centra, u međuvremenu je Grad uspio doći do kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima pa se ta točka ponovno našla na dnevnom redu. Vijećnici su jednoglasno podržali ovu odluku, kojom će Komunalac dobiti potrebnih 30 milijuna kuna, ali će otplata (kod OTP banke Hrvatska d.d. iz Zadra) biti 1,1 milijun kuna manja. Da bi se ova odluka provela, Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu.

Gradski vijećnici jednoglasno su podržali i promjene Statuta Grada Samobora, kojim se on usklađuje s najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Najvažnije promjene pojasnila je Valentina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove. Radi se o detaljnijim pojašnjenjima trajanja mandata članova predstavničkog tijela; uvodi se nova odredba prema kojoj član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu tog tijela; uz 20% biračkog tijela, sada raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika može predložiti i 2/3 članova Gradskog vijeća; za preustroj mjesnih odbora ili gradskih četvrti sada mogu, uz gradonačelnika ili 20% biračkog tijela, inicijativu dati i članovi Gradskog vijeća, a novost je i da će Vlada RH moći razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike, ukoliko na vrijeme ne predlože proračun te će imenovati povjerenika i raspisati prijevremene izbore za novog gradonačelnika i zamjenike. Vladimir Skendrović predložio je da se napiše pročišćeni tekst Statuta, koji je već puno puta mijenjan pa se u njemu teško snaći, a isto je predložio i za Poslovnik o radu Gradskog vijeća.

Na prijedlog VMO Klake, vijećnici su jednoglasno podržali nove nazive za pet ulica: U. Podvinšćak, U. bratovštine sv. Antuna Pustinjaka, I. i II. odvojak U. Podvinšćak i U. Orehovec.

Jednoglasno je podržan i prijedlog da se ispravi greška iz 1969. godine, kad je Vugrinščak krivo upisan bez slova "n" kao "Vugriščak", a Vladimir Skendrović i Ivan Horvat (HSS) upozorili su da bilo kakve promjene kod imenovanja ulica treba provoditi pažljivo, budući da to izaziva dodatne troškove za stanovnike i tvrtke kod promjene dokumenata. A da je to potrebno, vidjelo se kod prijedloga za preimenovanje ulica u naseljima Bregana i Podvrh, gdje je postojeća Ulica Ponikva-Lančiberg i U. Kožlak podijeljena na 7 dijelova s novim nazivima, na prijedlog VMO tih naselja. Na krivo imenovanje Ulice Kosovac, koje nije u duhu kajkavskog narječja ovoga kraja i povijesnih činjenica – trebalo bi biti Kosovec, upozorio je Andrija Noršić (SDP), predsjednik Odbora za imenovanje ulica, no, kako je pojasnio Marinko Džepina, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, predlagači su inzistirali na tom nazivu pa je jedino ova odluka donesena većinom glasova (15 ZA, 4 protiv i 3 suzdržana). Osim ove, nove su ulice i U. Nova Gorica, U. Ponikva, U. Ponikva I., U. Lančiberg, U. Čički i U. Donji Kožlak.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu Vijeća za 29. ožujka, a Irena Kapor je u ime Upravnog vijeća Samoborskog muzeja, vijećnike pozvala u petak na Noć muzeja, čija tema je ove godine Muzej i sport. Vladimir Skendrović upitao je kad će se vijećnici riješiti papirnatih materijala, a Valentina Horvat je odgovorila da su sredstva za tablete kojima će vijećnici elektronskom poštom dobivati materijale već osigurana.

D.K.

Aktualni sat

Na upit Vladimira Skendrovića o sudskom sporu koji Grad vodi s bivšim ministrom Crnojom, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pojasnio je da se Crnoja nije pridržavao ugovora kojim je dobio zemljište u Gradni od Grada Samobora kao branitelj, jer nije u roku od 3 godine započeo gradnju, pa je trebao vratiti zemljište Gradu. Odluka koju je sud donio je "čudna" i Grad će se žaliti, rekao je Stanec. Skendrovića je zanimalo i zašto nije 2009. godine raskinut ugovor s poduzećem Fantazijaprojekt i jesu li oni plaćali Gradu što su trebali pa je Stanec podsjetio da je Grad za Šmidhen potpisao (kao i država) ugovor 31.12.2008. godine, a rokovi su trebali krenuti od donošenja UPU-a, dok je pročelnik za financije Željko Radovanić rekao da su plaćali 1 kunu po četvornom metru sve dok nisu otišli u stečaj.

Irena Franceković podsjetila je da su oni još na početku mandata tražili popis gradske imovine, a Željko Stanec rekao je da je zaključkom gradonačelnika formirana posebna komisija koja će se time baviti te najavio da očekuje da će taj obiman posao obaviti najranije do kraja ove godine. Ujedno je najavio da se planira digitalizirati te podatke, kako bi bili svima što jednostavnije dostupni.

Ivan Kaselj (HDZ) zatražio je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi posebna točka dnevnog reda o gradskom poduzeću Odvodnja.

Luka Tomovski (SDP) iskoristio je priliku da pohvali Turističku zajednicu i Gradske službe za lijepo uređen grad za vrijeme Adventa te za dobro organizirane dočeke Nove godine i zaželio da u gradu bude što više takvih događanja. Ujedno je postavio i pitanje koliko Grad koristi EU fondove, na što je Željko Stanec odgovorio da se Grad redovito javlja na sve natječaje za EU fondove i svih ministarstava te da ispunjavaju potrebne uvjete i dokumentaciju. Međutim, često se događa da se dugo čeka ili ne dočeka. Na primjer, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je učešće od minimalno 40% sredstava za kompostanu, a Grad još nije dobio ništa, iako su poslali svu potrebnu dokumentaciju, a isto je i s predanim projektom energetske učinkovitosti javne rasvjete.

Na upit Irene Kapor (SDP) o izgradnji vrtića u Bregani i o radovima na uređenju kina, zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković je objasnila da će se uređenjem vrtića u Bregani vratiti u centralni objekt dvije skupine djece koje su bile izmještene te da će biti mjesta za još dvije skupine, a uredit će se i sportska dvorana. Međutim, naglasila je da ima upita za vrtić i iz drugih mjesta pa će se vidjeti da se i njima osiguraju nova mjesta, kad se za to stvore uvjeti. A za radove na kinu je rekla da se odvijaju po planu.

Lovri Miheliću (HDZ) je na upit što je s prijedlogom triju stranaka za osnivanje međustranačkog vijeća, predsjednik Miran Šoić odgovorio da se na tome radi.

Ivan Horvat smatra da je nalazište na Budinjaku nedovoljno poznato i da bi se o tome više trebalo govoriti i prezentirati u javnosti, a možda i da se unese u UNESCO-vu baštinu.

I Damir Skok smatra da je predugo što 3 mjeseca čekaju na odgovor na prijedlog za formiranje međustranačkog vijeća te je ponudio svoju pomoć, a zasmetalo ga je što se iz Grada nitko nije odazvao (a niti ispričao) na poziv na božićni domjenak njihove stranke.

Zlatka Rešetara (MOST) je zanimalo kad će krenuti poticaji za zapošljavanje mladih i za gospodarstvenike, a Marinko Džepina rekao je da se natječaji pripremaju.

 
26.01.2018.

I studenti koji studiraju van županije imaju pravo na subvenciju

Svi studenti mogu koristiti subvenciju

I studenti koji studiraju van županije imaju pravo na subvenciju

I studenti koji studiraju van županije imaju pravo na subvenciju. Počinje isplata subvencija prijevoza za redovite studente s područja Grada Samobora koji studiraju u drugim gradovima Republike Hrvatske. Subvencija iznosi 100 kuna mjesečno, a isplaćivat će se kvartalno.

Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac zamolbe te skenirati potvrdu o redovito upisanoj godini, potvrdu o prijavljenom mjestu boravišta i presliku važeće osobne iskaznice, pa iste poslati poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti - Subvencije redovitih studenata za 2018. godinu, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor ili elektronskom poštom na e-mail: marija.soic@samobor.hr.

Podsjetimo, Grad Samobor odlučio je podržati studentsku inicijativu i sufinancirati njihove mjesečne pokazne karte i u ljetnim mjesecima, za vrijeme ispitnih rokova. Osim toga, novost je i sufinanciranje prijevoza redovitim studentima koji studiraju u svim gradovima Hrvatske, a ne samo u Zagrebu, što je ranije bio slučaj.

Obrazac je moguće preuzeti na www.samobor.hr.

P.A.

 

Na Odjelu za djecu i mlade GKS-a predstavljene terapeutske slikovnice Centra Proventus

Predavanje više kustosice Gordane Remussini o egipatskim i bosanskim piramidama

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

I studenti koji studiraju van županije imaju pravo na subvenciju

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002