14.12.2017.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje predložen proračun za 2018. godinu

Konsolidiranih 127 milijuna kuna

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje predložen proračun za 2018. godinu

Konsolidirani proračun od 127 milijuna kuna bio je glavna tema na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 13. prosinca. Proračun i prateće dokumente u prvom čitanju je vijećnicima detaljno pojasnila pročelnica Biserka Delač te ujedno najavila da će na sljedećoj sjednici, kad se proračun bude donosio, biti predložena i treća izmjena i dopuna ovogodišnjeg proračuna.

Sastavni dio konsolidiranog proračuna su i prihodi i rashodi Dječjeg vrtića Slavuj od oko 3 milijuna kuna te veliki preneseni višak iz ove godine od 25 milijuna kuna. Sredstva iz drugih izvora za planirane projekte čine nešto manje od 19 milijuna kuna, a izvorni prihodi iznose oko 80 milijuna kuna. Od toga je najviše, 60 milijuna kuna, prihod od poreza i prireza na dohodak.

Izdaci za rad Gradskog vijeća i stranaka ostat će isti kao ovogodišnji, no predviđa se porast sredstava za plaće u Upravnom odjelu, jer se planira zaposliti nekoliko novih djelatnika. Planira se i povećanje sredstava za intelektualne usluge, za prijave na projekte EU.

Za pojačano operativno djelovanje mjesnih odbora, kao i za edukaciju članova vijeća mjesnih odbora, također se planira uvećati sredstva u odnosu na ovu i prethodne godine, kako bi se mjesni odbori osposobili za raspolaganje sredstvima i njihovo planiranje.

Planira se i nastavak rekonstrukcije Društvenog doma u Strmcu te rekonstrukcija Stočara, kao kapitalna ulaganja u visokogradnju.

Za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 14,5 milijuna kuna, a od toga za održavanje nerazvrstanih cesta 10,5 milijuna kuna, za održavanje javnih površina i njihove čistoće 1,8 milijuna kuna, održavanje javne rasvjete 1,9 milijuna kuna, održavanje sustava oborinske odvodnje, održavanje autobusnih nadstrešnica i nabavku novih, kao i za nabavku još dvadesetak koševa za smeće, uz 75 koji se upravo postavljaju.

Za gradnju cesta planira se utrošiti oko 25 milijuna kuna. U tome je i dio cesta koji je bio planiran, a nije završen ove godine, a sufinanciranje se očekuje i od ŽUC-a za neke ceste. Za gradnju objekata vodoopskrbe će sredstva osigurati Vodoopskrba iz naknade za razvoj vodoopskrbe. Za fekalnu odvodnju osigurano je 2,2 milijuna kuna, što bi trebalo biti tek 20% od vrijednosti tri projekta koje će financirati Hrvatske vode. Za izgradnju 99 parkirališnih mjesta uz groblje u planu je 1,7 milijuna kuna.

Kroz program zaštite okoliša od 3,2 milijuna kuna, osigurana su sredstva za odvoz otpada s reciklažnog dvorišta i groblja. Određena je nova lokacija za gradnju reciklažnog dvorišta, a planira se i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, što će sufinancirati Zagrebačka županija sa 60%.

Za izradu prostornih planova izdvojit će se 500.000 kuna i 275.000 kuna za završetak projekta izrade zemljišnih knjiga i katastra.

Za kupnju parka unutar HOTO vila osigurat će se 690.000 kuna, a za uređenje parkova i dječjih igrališta 3,3 milijuna kuna, u čemu su planirana i sredstva za projekt izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima.

Za Program javnih potreba u sportu predviđeno je 5,3 milijuna kuna, a za Sportsku zajednicu 10% manje nego lani, 2,7 milijuna kuna. Za gradnju sportskih objekata osigurano je 2,1 milijuna kuna za umjetnu travu na igralištu NK Brezje.

I za program javnih potreba u kulturi predviđa se smanjiti sredstva za 10% u odnosu na ovogodišnja.

Za poticanje demografske obnove osigurat će se 450.000 kuna, kako bi se povećala naknada za novorođenu djecu.

Za socijalni program predviđeno je 2 milijuna kuna (sufinanciranje javnog prijevoza za invalide, naknade za umirovljenike i nezaposlene, za udruge invalida), a novost je 500.000 kuna za sufinanciranje javnog prijevoza za umirovljenike, za što će kriteriji biti utvrđeni naknadno. Za udruge branitelja planirano je 350.000 kuna, a za udrugu umirovljenika 260.000 kuna.

Za dodatne usluge u obrazovanju je planirano 15,5 milijuna kuna. Tu su povećana sredstva za stipendije učenika i studenata, ukupno 2,3 milijuna kuna, te za javni prijevoz učenika i studenata, jer će se studentima sufinancirati 75% cijene karte, umjesto 50% kao do sada, a nastojat će se i povećati standard u osnovnim školama te će se financirati asistenti za pomoć u nastavi za djecu kojoj je to potrebno.

Za gradnju i dodatno ulaganje u školske objekte osigurat će se 11,3 milijuna kuna (tu su, između ostaloga, projekti za energetsku obnovu i saniranje OŠ Sveta Nedelja i PŠ Kerestinec, projekt nove škole i sportske dvorane u Strmcu). Za financiranje predškolskog odgoja u proračunu je ukupno predviđeno 18 milijuna kuna.

Klub nezavisnih lista i SDP-a podržao je prijedlog proračuna i ocijenio ga realnim, no Damir Halužan (HDZ) ocijenio ga je dvojkom, naglasivši da se za trećinu povećavaju sredstva za zaposlene (s 3 na 4 milijuna kuna), a Marijan Vojvodić (HDZ) imao je primjedbu na umanjenje od 10% za udruge u sportu i kulturi, što će najviše štetiti djeci uključenoj u rad udruga.

Gradonačelnik Dario Zurovec, naglasio je da se u ove promjene ide u dogovoru s klubovima i udrugama, kojima će se organizirati zajedničko, jeftinije knjigovodstvo, a nastojat će se i objediniti neke uzrasne kategorije kod nogometnih klubova, jer je djece u klubovima sve manje, a plaćaju se seniori profesionalci.

Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi detaljnije je pojasnio da se u upravi radi jako puno, često i nedjeljom, zbog kroničnog nedostatka zaposlenih, a za planiranu reorganizaciju uprave Grada će se veća odgovornost morati kompenzirati većim plaćama, kako bi se građanima pružila bolja usluga i veća kvaliteta života. On je poručio udrugama da bi trebale koristiti i druge oblike financiranja, od EU fondova do sponzora. Naglasio je da se treba istaknuti da će se sada s malim novcima za nekoliko desetljeća riješiti pitanje škola u Svetoj Nedelji, Kerestincu, a onda i u Strmcu.

Zdenko Tubikanec (HDZ) bio je nezadovoljan time što je u proračunu jako malo predviđeno za Bestovje, koje čini 14% stanovništva i u tom omjeru puni proračun. Gradonačelnik Zurovec je rekao da je najveći problem tog područja oborinska odvodnja, a kad se to riješi, onda će se rješavati i nogostupi, koje Bestovje čeka već nekoliko godina. Na primjedbe Marijana Vojvodića i Damira Halužana da su izostavljene neke ulice koje su ove godine bile u planu, a nisu napravljene, gradonačelnik Zurovec je rekao da prostora za promjene ima, zavisno o tome za što će se većina vijećnika opredijeliti.

Na kraju sjednice novoimenovana predsjednica Koordinacionog odbora akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" za Grad Svetu Nedelju, vijećnica Sabrina Pejić, pozvala je sve zainteresirane na sjednicu odbora koja će se održati u petak. Za ovu je akciju Grad u proračunu osigurao 40.000 kuna.

D.K.

Aktualni sat

Marijo Čižmešija (SDP) imao je primjedbu na prodaju mandarina na Rimskom trgu u Kerestincu te na lošu rasvjetu, s čim se složio gradonačelnik Zurovec te dodao da tamo štand ima dozvolu za 9 četvornih metara, a za spomenik da treba s mjesnim odborom dogovoriti da se stavi na prikladnije mjesto, možda gdje je nekad bio.

Na upozorenje Marka Kresonje (SDP) zbog problema sa sigurnosti u prometu, pogotovo na županijskim cestama, gradonačelnik je rekao da se za svaku prometnicu rade prometni projekti. Otkad se dogodila nesreća u Samoboru odlučuju se, uglavnom, za izdignute plohe (uspornike, iako su moguće i video trake). Naglasio je i da je razmijenio neke dobre ideje sa samoborskim gradonačelnikom, kao što je na primjer prometno redarstvo.

Dragutin Vinovrški Pentek (HSS) upozorio je da je netko odnio znak STOP u Obrtničkoj ulici kod Pružne ulice te rekao da kod rekonstrukcije ulica treba paziti da se radi postepeno, kako se ne bi onemogućio promet.

Marijana Vojvodića (HDZ) zanimalo je može li se Andrijina ulica pretvoriti u jednosmjernu, jer je preuska pa i time opasna za djecu koja idu u školu, dok se auti mimoilaze. Upitao je i za blagdansko kićenje Grada u svim njegovim dijelovima. Dario Zurovec rekao je da se građani upravo žale na suprotno, da auti puno brže jure jednosmjernim ulicama, a uglavnom se onda na drugom traku i parkiraju. Podsjetio je da Ul. sv. Andrije nije blizu škole te najavio da će vidjeti što se može napraviti, a za kićenje Grada da će biti završeno za tjedan dana.

Božidara Jedvaja (BM 365) zanimalo je zašto se ponovno kopa u Ul. braće Ribar u Bestovju. Gradonačelnik je rekao da se radi o nekim naknadnim zahtjevima građana, kojima je bolje udovoljiti prije no što se postavi asfalt. Jedvaja je zanimalo što je sa zemljištem za izgradnju kapelice u Bestovju i u Novakima, za što je gradonačelnik rekao da je riješeno sa župnikom, u dogovoru s Nadbiskupskim stolom.

Na upit Gorana Kanižaja (HDZ) o dvorcu u Kerestincu i tamošnjoj kanalizaciji, gradonačelnik je rekao da se kanalizacija dogovara s Holdingom, a za dvorac postoje zainteresirani privatni koncesionari. Nakon provale, dogovoreno je da Svenkom zaštiti unutrašnjost, a bit će postavljeni i reflektori, jer to je ipak jedan od ulaza u Grad. Za budućnost dvorca je rekao da će biti određena Strategijom razvoja te dodao da je on za rješenje da sami urede dvorac za kulturnu, sportsku ili neku drugu namjenu, a ako to ne budu mogli, da se nađe "zdrava" koncesija, možda netko tko će i zaposliti ljude.

U odgovorima Tomislavu Lehpameru (HDZ) o dječjem igralištu u Maloj Gorici, Malogoričkoj cesti i lošem stanju crkve Marije Magdalene, za koju je bilo osigurano 100.000 kuna za uređenje, gradonačelnik Zurovec rekao je da je crkvica sv. Roka u još gorem stanju te da uređenje sakralnih objekata dogovorno Grad rješava s crkvom. Ivan Abramović dao je informaciju da ŽUC rješava kanale uz Malogoričku cestu, a nogostup bi se trebao povući do Srebrnjaka.

Zdenko Tubikanec (HDZ) začudio se što se i dalje ne može slobodno ući u Park kod Hoto vila (osim stanara), budući da ga je Grad kupio, no gradonačelnik je pojasnio da Grad još nije taj park platio (rok je do početka veljače 2018. godine) pa se još nije niti upisao na to vlasništvo, a kad bude, to će biti javna površina, dostupna svim građanima.

Damir Halužan (HDZ) upitao je ima li novih "uhljeba" u Gradu, koji rade na ugovor o djelu? Gradonačelnik Zurovec rekao je da u Gradu nema "uhljeba", iako neki ljudi (koje su naslijedili) rade na ugovor o djelu, a napomenuo je i da je bilo i takvih koji su radili na tuđe ime. Na ugovor o djelu jedino je Grad angažirao jednog umirovljenika, koji radi na izradi sustava civilne zaštite. Gradonačelnik je podsjetio i da Grad traži hitno čovjeka s višom građevinskom spremom za poslove oko održavanja javne rasvjete, jer je bivši, nakon kraćeg vremena na tom poslu dao otkaz zbog bolje plaćenog posla.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje predložen proračun za 2018. godinu

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002